TRENDY

TRENDYPro efektivní práci zde studenti, odborníci, novináři i laická veřejnost mají k dispozici potřebná aktuální data, soubory informací a poznatků, jakož i příslušnou stávající i projednávanou legislativu.

USD/BARREL Zdroj dat:

EUR/MWh Zdroj dat:

EUR/t Zdroj dat:

EUR/CZK, USD/CZK Zdroj dat:

https://www.komora.cz/

 

Dne 29.1.2020 Svaz chemického průmyslu byl začleněn do Hospodářské komory ČR do Profesní unie "Průmysl a doprava". Naše členství v Hospodářské komoře ČR platí automaticky i pro členy našeho Svazu (resp. ty, kteří ještě členy HK ČR, resp. regionální HK ještě nejsou). Pro své členy HK ČR nabízí výhody, které můžete využívat (s odvoláním na Vaše členství v SCHP ČR), přičemž Vám z toho nevyplývají žádné povinnosti:

10 NEJ výhod pro členy Hospodářské komory

2023_10_05_ADL_CEFIC_Digital_technologies_for_sustainability.pdf (12435 kB)

2023_05_24_10-point-plan-for-an-effective-revision-of-the-industrial-emission-directive-IED.pdf (98 kB)

CLP-8-point-Action Plan.pdf (92 kB)

Press Release - Economic-Analysis-of-the-Impacts-of-the-CSS_PressRelease_for members.pdf (253 kB)

Economic Analysis of the Impacts of the Chemicals Strategy for Sustainability - Phase 1.pdf (4272 kB)

Q&A_Economic Analysis of the Impacts of the Chemicals Strategy for Sustainability.pdf (434 kB)

Press Release - Economic-Analysis-of-the-Impacts-of-the-CSS_PressRelease_for members.pdf (253 kB)

chem_recycling_final_report_en.pdf (2222 kB)

Cefic-position-on-essential-Use-and-assessment-into-REACH.pdf (324 kB)

Summary Report Digital Dialogue CCfDs 5 May 2021.pdf (320 kB)

Draft Summary Report Zero Pollution 12 May 2021.pdf (329 kB)

Cefic Summary Report Industrial Strategy 5 May 2021.pdf (211 kB)

Cefic-views-on-the-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-final.pdf (221 kB)

Cefic-position-on-Hydrogen-1.pdf (351 kB)

Cefic-Views-on-EU-Taxonomy-Transition-Finance.pdf (261 kB)

Cefic-position-paper-Cefic-ideas-for-an-updated-EU-Industrial-Strategy-March-2021.pdf (274 kB)

Methane-emissions-in-the-chemical-industry-March-2021.pdf (224 kB)

Cefic-Position-Paper-on-the-Chemicals-Strategy-for-Sustainability.pdf (217 kB)

Updated 2020-2021 Tentative Planning EU policy 26October2020.pdf (99 kB)

Strategie udrz_chem_latek_stanovisko_SCHP CR_1.pdf (111 kB)

Summary Report Hydrogen Strategy 8July2020.pdf (252 kB)

CHEMAGAZÍN

Odborné technické články týkající se výroby, výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení, ekologie.

PRO-ENERGY magazín

Populárně technický čtvrtletník, ve kterém mohou čtenáři získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu. Hlavním posláním magazínu je komentovat (analyzovat) významné události na energetických trzích v ČR a na Slovensku

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

Tištěný odborný časopis zabývající se logistikou a problematikou nebezpečných věcí v České republice. Informuje nejen o dopravě, balení, skladování, poradenství a předpisech, kterými se musí logistika nebezpečných věcí řídit, ale také se zabývá vším, co s touto problematikou úzce souvisí.

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

Internetový deník obsahově zaměřený na životní prostředí, průmysl, ekologii, odpady, ovzduší, vodu, chemii, energie, emise, legislativu, firmy environmentální management poskytuje originální zpravodajství a informační servis, jakož i výběr zajímavých článků ze zahraničních médií, analýzy a názory.

Logistic NEWS

Odborný měsíčník přináší aktuální informace z prostředí české, evropské a globální logistiky. Jednotlivé rubriky se věnují skladování, manipulaci, kompletaci, balení, dopravě, distribuci a dalším oblastem, jako například zpětná logistika, environmentální aspekty, logistická bezpečnost a další

 

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK z konference „Sociální dialog, zaměstnanost, společenská odpovědnost V“ 18. a 19. 5. 2023

Vydal: Svaz chemického průmyslu České republiky, 2023

 

30 LET SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY

Vydal: Svaz chemického průmyslu České republiky, 2022

 

Průmyslový podnik – Bezpečná pracovní identita a ochrana infrastruktury

Řešení digitální identity zaměstnanců i technických částí pro organizace kritické infrastruktury.

Vydal: Monet+ v roce 2021

 

Dopadová studie:
Dlouhodobá konkurenceschopnost chemického průmyslu v kontextu vývoje cen energií a dekarbonizace

Vydal: CETA-Centrum ekonomických a tržních analýz ve spolupráci s SCHP ČR v květnu 2022

 

Studie proveditelnosti a dopadu Zelené dohody pro Evropu a dekarbonizace průmyslu do chemického sektoru ČR s akcentem na zaměstnanost

Vydal SCHP ČR v roce 2020 v rámci realizace projektu „Podpora sociálního dilaogu v chemickém průmyslu ČR“, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878

 

Analýza dopadů Zelené dohody pro Evropu a dekarbonizace průmyslu na zaměstnanost v chemickém průmyslu ČR – podrobná studie východisek, úskalí a rizik, aplikovatelné i na další odvětví průmyslu ČR.
Česká a anglická verze.

 

EU Economic forecast 2020

 

Chemická recyklace plastů

Vydal: CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz

 

Téma chemické recyklace odpadu z plastů se považuje za nejvýhodnější možnost dosáhnout recyklačních cílů EU a zejména České republiky s ohledem na efektivitu a omezenou využitelnost mechanické recyklace.
Tato metoda umožní:

 • Omezení skládkování, hromaděním odpadů a negativních vlivů s tím spojených.
 • Omezení závislosti na fosilních palivech.
 • Omezení závislosti na exportu plastového odpadu.
 • Omezení závislosti na importu primárních plastových materiálů.
 • Ochranu životního prostředí.
 • Dosažení stanovených a vymahatelných cílů v oblasti nakládání s odpady.
 

Enabling the future

Vydal ICCA v roce 2019 

 

Publikaci „Enabling the future“ v souvislosti s kampaněmi k udržitelnosti, klimatickým změnám a nízkouhlíkové ekonomice. Publikace komentuje náměty pro výrobu a akumulaci energie, opatření a příležitosti v průmyslové výrobě, dopravě, zemědělství a stavebnictví.

 

25 let Responsible Care v České republice

Vydal SCHP ČR v roce 2019 

 

Responsible Care je osvědčeným programem odpovědného podnikání v chemii v České republice již více než 25 let. Responsible Care je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblastech zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Klade si za cíl podporovat soustavné zlepšování v těchto oblastech. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v chemické odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo příspěvkem k trvale udržitelnému rozvoji.

 

25 let Responsible Care v České republice

Vydal SCHP ČR v roce 2019 

 

25 let odpovědného podnikání v chemii je shrnuto na 4 stranách historie Responisble Care v České republice.

 

20 let Responsible Care v České republice

Vydal Svaz chemického průmyslu České republiky, 2014 

 

Responsible Care je celosvětová dobrovolná iniciativa chemického průmyslu od roku 1985. Svaz chemického průmyslu ČR se k ní přihlásil v roce 1994, jako 23 národní asociace chemického průmyslu. Aktivity v letech 1994 – 2014 byly popsány souhrnně v této česko – anglické publikaci.  

 

Multimodální doprava

Vydal Svaz chemického průmyslu ve spolupráci se Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Dopravní fakultou University Pardubice

 

Význam chemického průmyslu spočívá v jeho strategické roli – je zdrojem některých nezastupitelných produktů zajišťujících chod státu, ale je i producentem výchozích surovin a polotovarů pro řadu navazujících průmyslových odvětví. Jedná se o odvětví, které je závislé na dopravě surovin ze zahraničí a jehož produkty jsou vyváženy do zahraničí. Publikace byla vytvořena jako součást programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE v rámci projektu Interreg CENTRAL EUROPE ChemMultimodal a je věnována charakteristice multimodální dopravy a obsahuje přehled a vývoj multimodální dopravy na evropském kontinentu a v zámořském kontextu, vč. popisu řetězce multimodální přepravy, související legislativy, administrativních aspektů a eliminace rizik a prevence havárií.

 

25 let Svazu chemického průmyslu České republiky
Vydal Svaz chemického průmyslu České republiky, 2017

 

Chemický průmysl má na území České republiky téměř 150letou tradici. Dostává se vám do rukou knížka, která postihuje posledních 25 let jeho vývoje v ČR v souvislosti se vznikem Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) v roce 1992.

 

Strategické přístupy v managementu podniků chemického průmyslu
Vydalo nakladatelství NAVA, 2016, ISBN 978-80-7211-519-8

 

Monografie autorů universitních pracovišť s ekonomickým zaměřením s rozsáhlými zkušenostmi z praxe je orientována na systematický pohled na ekonomicko-manažerskou problematiku chemického průmyslu a snaží se vyjít vstříc požadavku odborné veřejnosti osvojit si srozumitelný a zvládnutelný přístup k různým aspektům řízení podniků chemického průmyslu.

 

Od uhlí k ropě
Vydání této publikace je součástí roku chemie, který vyhlásilo pro rok 2011 UNESCO

 

Publikace věnovaná historii litvínovské rafinérie, jejíž unikátnost spočívá v autorově popisu výstavby ve válečném období, která byla provázena utrpením práce zajatců a totálně nasazených, doprovázeným spojeneckým bombardováním.

 

Století benzínu

Vydalo Asco vydavatelství spol. s r.o., 2007; ISBN 80-85377-98-5

 

Publikace vydaná u příležitosti 60. výročí poválečného obnovení provozu litvínovské rafinérie, 30. výročí zahájení provozu rafinérie Kralupy a 10. výročí založení společnosti Česká rafinérská, a.s., mapuje zpracování ropy v českých zemích v kontextu vědeckého poznání, technického rozvoje a geopolitické situace. Určeno široké technické veřejnosti a studentům oboru technologie zpracování ropy.

Opportunities and Challenges Brought by Fit for 55 to the Chemical Industry.pdf (188 kB)

23. 2. 2021 / PUBLIKACE

Studie proveditelnosti a dopadu Zelené dohody pro Evropu a dekarbonizace průmyslu do chemického sektoru ČR s akcentem na zaměstnanost

 

 

Přehled Usnesení vlády o přijetí krizového opatření k 27.3.2020.pdf (229 kB)

200324_MVCR_výjimky_od_26.3.pdf (143 kB)

H&P_CZ_Competition_Flash_03_2020.pdf (337 kB)

H&P_CZ_Privacy_Flash_03_2020.pdf (304 kB)

LHvýklad---08_2021.pdf (170 kB)

LHvýklad---07_2021.pdf (146 kB)

LHvýklad---06_2021.pdf (113 kB)

LHvýklad---05_2021.pdf (125 kB)

LHvyklad--04_2021.pdf (577 kB)

LHvyklad--03_2021.pdf (351 kB)

LHvyklad---02_2021.pdf (246 kB)

Přílohakmimoradnehlidce--01_2021 vstupní lékařské prohlídky od 19.1.2021.pdf (358 kB)

LHvykladmimoradny---01_2021-vstupní lékařské prohlídky od 19.1.2021.pdf (402 kB)

LHvyklad--12_2020.pdf (256 kB)

LHvyklad--11_2020.pdf (228 kB)

LHvykladmimoradny--10_2020.pdf (246 kB)

LHvyklad--10_2020.pdf (324 kB)

LHvyklad--09_2020.pdf (233 kB)

LHvyklad--08_2020.pdf (318 kB)

LHvyklad--07_2020.pdf (274 kB)

LHvyklad--06_2020.pdf (236 kB)

LHvyklad--05_2020.pdf (343 kB)

LHvyklad--04_2020.pdf (251 kB)

LHvyklad--03_2020.pdf (556 kB)

LHvyklad--01_2020.pdf (253 kB)

LHvyklad--12_2019.pdf (110 kB)

LHvyklad--11_2019.pdf (99 kB)

LHvyklad--09_2019.pdf (113 kB)

LHvyklad--08_2019.pdf (99 kB)

LHvyklad--07_2019.pdf (178 kB)

LHvyklad--06_2019.pdf (117 kB)

LHvyklad--05_2019.pdf (61 kB)

LHvyklad--04_2019.pdf (83 kB)

LHvyklad--03_2019.pdf (75 kB)

LHvyklad--02_2019.pdf (77 kB)

LHvyklad--01_2019.pdf (84 kB)

LHvyklad--12_2018.pdf (83 kB)

LHvyklad--11_2018.pdf (78 kB)

LHvyklad--10_2018.pdf (238 kB)

LHvyklad--09_2018.pdf (118 kB)

LHvyklad--08_2018.pdf (80 kB)

LHvyklad--07_2018.pdf (97 kB)

LHvyklad--06_2018.pdf (81 kB)

LHvyklad--05_2018.pdf (73 kB)

LH_vyklad_04_2018.pdf (85 kB)

19. 12. 2018 / Legislativní hlídka Bureau Veritas

Legislativní hlídka za období od 16. listopadu 2018 do 15. prosince 2018

 

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.- pracovní verze

V souvislosti se zastoupením Svazu v Pracovní skupině pro PEL při Radě vlády pro BOZP  máme možnost se vyjádřit k připravované další novele  nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Meziresortní  připomínkové  řízení k návrhu novely je  plánováno   na červen 2019.  Příloha č. 2 PEL  a další přílohy zatím nejsou k dispozici. 

Změny zahrnté do novely:

transpozice – Směrnice EP A RADY (EU) 2017/2398, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (I. a II. balíček)

návrhy oprav

§1, §2

Hlava II - mikroklima

 • Díl 1 - zátěž teplem §3a, 3b, §4, §4a, §5
 • Díl 2 - zátěž chladem §7,

  Hlava III chemické faktory

 • Díl 1 CHL obecně

  §9 Vymezení pojmů: chemický faktor, nebezpečný chemický faktor, biologická limitní hodnota, činnost související s chemickým faktorem, dýchací zóna, kontrolované pásmo, bezpečnostní pásmo

  §10, §11, §12 předvídatelná a §12a nepředvídatelná expozice

 • Díl 2 olovo

  §13, §14, §15

 • Díl 3 CMR I

  §16, §17, §18 transpozice SMĚRNICE (EU) 2017/2398

  Vyjmutí látek klasifikovaných jako CMR cat. 1 – nová tabulka

  Pouze hodnota PEL

  Hlava IV Fyziologie práce

  +příloha 5  tab. 1, 2,

  Plánují se i  změny  vyhlášky č. 432/2003 Sb.,  zákona  č. 373/2011 Sb.- posílení významu BET a právní předpis k azbestu.

 

Pozice_Zelená dohoda pro Evropu_FINAL (1).pdf (905 kB)

Novinky_legislativa_říjen_2019.pdf (189 kB)

Platné znění NV_361_2007.docx (179 kB)

7. 2. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Konference: Učme chemii atraktivně! 26.1.2022

 

1. 2. 2021 / ARCHIV 2021 / Autor: SCHP ČR

Krajská kola soutěže Mladý chemik proběhla on-line

 

1. 2. 2021 / ARCHIV 2020 / Zdroj: SCHP ČR

Konference k soutěži Učme chemii atraktivně !

 

1. 2. 2021 / ARCHIV 2020 / Zdroj: SCHP ČR

Konference Zelená dohoda pro Evropu - realizace v chemickém sektoru ČR

22. 10. 2020 – 1. 1. 2999

 

1. 2. 2021 / ARCHIV 2020 / Zdroj: SCHP ČR

Konference a workshop projektů OPZ v Paláci Lucerna

24. 9. 2020 – 1. 1. 2999 / Praha

 

21. 4. 2020 / HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR / Zdroj: HK

Aktivity Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům - opatření vlády kvůli šíření COVID-19 (20.4.2020):

24. 9. 2020 – 1. 1. 2999 / Praha

 

11. 11. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Novinky v sekci Legislativa EU

24. 9. 2020 – 1. 1. 2999 / Praha

 

25. 10. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

V Úředním věstníku EU byly zveřejněny tyto nové právní předpisy EU

24. 9. 2020 – 1. 1. 2999 / Praha

 

27. 9. 2019 / ARCHIV 2019

Předání cen k vyhodnocenému projektu „Učme chemii atraktivně“ - 26.9.2019

24. 9. 2020 – 1. 1. 2999 / Praha

 

10. 7. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Legislativa ČR - červen 2019

24. 9. 2020 – 1. 1. 2999 / Praha

 

10. 7. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Dokumenty a legislativa EU v oblasti chemických látek za červen 2019

24. 9. 2020 – 1. 1. 2999 / Praha

 

10. 7. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

16.ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE ÚDRŽBA 2019 se koná 23. a 24.10.2019 na zámku Akademie věd Liblice.

23. 10. 2019 – 1. 1. 2999

 

10. 7. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Vinylplus - Fórum udržitelnosti

9. 5. 2019 – 1. 1. 2999

 

30. 1. 2019 / ARCHIV 2019

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

9. 5. 2019 – 1. 1. 2999

 

6. 12. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ

Návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií byl načten v PS Parlamentu ČR 4. 12. 2018

9. 5. 2019 – 1. 1. 2999

 

22. 11. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ

Bezpečnost provozu chemických podniků

9. 5. 2019 – 1. 1. 2999

 

22. 11. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ

KA2 - Konference “Zaměstnanost mladé generace v chemickém průmyslu ČR II“

20. 9. 2018 – 1. 1. 2999

 

13. 6. 2018 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Návrh směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků lze označit za problematický a v rozporu s balíčkem směrnic oběhového hospodářství.

20. 9. 2018 – 1. 1. 2999

 

Strategie udrz_chem_latek_stanovisko_SCHP CR_1.pdf (111 kB)

2024-aktuality-z-eu_mpo.pdf (323 kB)

communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf (438 kB)

Nařízení 2020-2017 klasifikace TiO2_CZ.pdf (1651 kB)

Regulation 2020-217 classification TiO2_EN.pdf (1648 kB)

Nařízení vlády_41_2020.pdf (2115 kB)

Zápis expertní jednání k brexitu.pdf (203 kB)

Obchodní spolupráce s Velkou Británií po brexitu.pdf (417 kB)

1941-aktuality-z-eu-mpo.pdf (325 kB)

D(2019)1813_uk_withdrawal_echa_letter_downstream_users.pdf (139 kB)

brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en.pdf (303 kB)

com-2019-394-final_en.pdf (474 kB)

industry-2030-final-report_en.pdf (1778 kB)

Final set of conclusions st10713-en19.pdf (194 kB)

190204_Analyza_brexit_FE2.pdf (1694 kB)

C53_2019 imp expiry.pdf (358 kB)

Weekly news analysis week ending February 1st 2019.pdf (771 kB)

ITRE Resolution 2050 Strategy_final draft.pdf (325 kB)

ECHA proposes to restrict intentionally added microplastics.pdf (187 kB)

Brexit - chemical regulation.docx (31 kB)

Global Emerging Regulations - Quarterly Report July 2018.docx (2828 kB)

180611 CEFIC position on chemicals regulatory cooperation after Brexit.pdf (389 kB)

EU 2018_BETTER_REGULATION_EN.pdf (3714 kB)

Směrnice o odpadech.pdf (1063 kB)

3. 2. 2020 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Stanovisko SCHP ČR: Plénum Evropského Parlamentu 30.1.2020 hlasovalo o námitce frakce ECR k návrhu klasifikace oxidu titaničitého (TiO2)

 

11. 11. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Novinky v sekci Legislativa EU

 

25. 10. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

V Úředním věstníku EU byly zveřejněny tyto nové právní předpisy EU

 

10. 7. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Dokumenty a legislativa EU v oblasti chemických látek za červen 2019

 

9. 10. 2018 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Změna nařízení CLP

 

28. 6. 2018 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Změna poplatků ECHA za povolování látek

 

16. 5. 2018 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Změna nařízení CLP

 

21. 11. 2017 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Novela antidumpingového nařízení

 

vloženo 15. 11. 2017 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

 

2024_05_23_Stanovisko a připomínky k návrhu RVP CHEMIE 2024_SCHP ČR - průmyslové společnosti_052024.pdf (406 kB)

2024_05_23_Stanovisko a připomínky k návrhu RVP ZV CHEMIE 2024_SCHP ČR - vzdělávací instituce_052024.pdf (228 kB)

2024_02_05_Stanovisko SCHP ČR k návrhu použití Polymer Only metody.pdf (145 kB)

2024_01_23_Memorandum SCHP ČR k chemické recyklaci.pdf (153 kB)

2024_01_09_Stanovisko_SCHPČR_Novelizace_vodní_zákon.pdf (173 kB)

2023_11_28_Stanovisko SCHP ČR k aktualizovanému NIP Stockholmské úmluvy.pdf (123 kB)

2023_11_23_Stanovisko SCHP ČR k RP MŽP nařízení mikroplasty.pdf (165 kB)

2023_11_01_Stanovisko_energie.pdf (146 kB)

2023_09_12_Stanovisko SCHP ČR k návrhu Evropské komise na nominaci siloxanů do Stockholmské úmluvy.pdf (116 kB)

2023_08_28_CCU_CCS_veřejná konzultace.pdf (84 kB)

2023_05_31_Stanovisko SCHP ČR k návrhu Aktu o kritických surovinách.pdf (131 kB)

2023_05_15_Comments_PFAS restriction_fire fighting foams_F.pdf (399 kB)

2023_05_02_Position_taxonomy.pdf (112 kB)

2023_04_27_Comments_ amendment of Directive 2004_37_EC.pdf (68 kB)

2023_03_16_Stanovisko Svazu chemického průmyslu ČR _revize nařízení CLP_F.pdf (127 kB)

2023_03_08_Stanovisko_průmyslový plán EGD.pdf (119 kB)

25_01_2023 Stanovisko k nařízení REACH.pdf (111 kB)

2022_12_15_Stanovisko_Chemicka_recyklace.pdf (92 kB)

2022_10_07_Stanovisko SCHP ČR k aktuálním návrhům v rámci implementace Chemické strategie .pdf (147 kB)

2022_10_05_Stanovisko SCHP ČR k současnému stavu vývoje cen energií.pdf (164 kB)

2022_09_09_Appeal by the organizations of the chemical industry in Central and Eastern Europe regarding energy prices.pdf (173 kB)

20220902 otevřený dopis energie_FINAL.pdf (334 kB)

Aktualizované stanovisko_revize nařízení CLP.pdf (119 kB)

Stanovisko SCHP ČR_revize REACH_aktualizované.pdf (135 kB)

Stanovisko SCHP ČR_Plán omezování.pdf (97 kB)

Příspěvek SCHP ČR do veřejné konzultace Komise k revizi nařízení REACH.pdf (1982 kB)

Stanovisko SCHP ČR_návrh revize nařízení o POPs_211116.pdf (426 kB)

Komentář SCHP ČR_vymáhání_dodržování chemické legislativy v EU.pdf (417 kB)

Position_INCEPTION IMPACT ASSESSMENT_Simplification and digitalisation of labels on chemicals.pdf (408 kB)

210830_Stanovisko k návrhu Carbon border adjustment mechanism_SCHPČR.pdf (148 kB)

Comments_INCEPTION IMPACT ASSESSMENT_Revision of REACH Regulation_20210525_F.pdf (191 kB)

Comments_ INCEPTION IMPACT ASSESSMENT Revision of CLP Regulation_20210525_F.pdf (183 kB)

Stanovisko SCHP ČR k návrhu změny nařízení CLP z hlediska ED.pdf (57 kB)

210326_Připomínky_SCHP ČR_ návrh vyhlášky eroze.pdf (314 kB)

210311_Stanovisko_EUETS_CBAM.pdf (217 kB)

Stanovisko SCHP ČR_Kyselina citronová - antidumping.pdf (189 kB)

MAVESZ position on EC chem strategy 2020.pdf (154 kB)

Stanovisko_k FVE - modernizační fond.pdf (108 kB)

Stanovisko_SCHP ČR_ AArhus.pdf (163 kB)

Stanovisko SCHP ČR_CSS_201103.pdf (281 kB)

Pozice SCHP ČR_Farm to fork-1.pdf (121 kB)

Stanovisko SCHP ČR_Vodíková strategie.pdf (421 kB)

Stanovisko_ROADMAP_200514.docx (28 kB)

Strategie udrz_chem_latek_stanovisko_SCHP CR_1.pdf (114 kB)

Připomínky_NV 361_2007_SCHPČR.pdf (1177 kB)

D_TiO2_190221.pdf (794 kB)

Informace_TiO2_ říjen 2019_F.docx (57 kB)

Komentář_mat EHSV.docx (35 kB)

Position Paper TiO2 CE.pdf (73 kB)

Připomínky_novela zákona o hnojivech.docx (26 kB)

Připomínky_novela_258_2000.docx (43 kB)

Comments _CA_MS_34_2020.docx (55 kB)

Comments_restriction_skin sensitising substances.docx (17 kB)

Stanovisko.pdf (719 kB)

Stanovisko SCHP ČR_klasifikace TiO2.pdf (512 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR