SVĚT CHEMIE

SVĚT CHEMIEChemie je perspektivní odvětví, které nabízí široké možnosti studia a profesního uplatnění. Pro celou řadu vynikajících odborníků se stala chemie celoživotním posláním.

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a 1. ročník soutěže ve školním roce 2019/2020 vyhlašuje 2. ročník soutěže 2020/2021 pro vyučující chemie na základních školách (dále „ZŠ“) s cílem zvýšit zájem o studium chemie vycházejíce z předpokladu, že tento zájem může být významně podpořen atraktivitou výuky a kvalitou učitelů již od základní školy. Je zřejmé, že i přes významnou změnu vlády k platové problematice učitelů nadále dochází k úbytku učitelů chemie (a následně poklesu zájmu žáků o studium odborných předmětů, v daném případě chemie), a proto vnímáme, že je potřebné napomoci i k motivaci a stabilizaci učitelů s tímto zaměřením. Cílem projektu je tedy podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a následně sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Cílovým záměrem projektu je nejenom motivace pro mladé učitele vyučující chemii, ale i motivovat studenty pedagogických vysokých škol (kateder didaktiky chemie na dalších univerzitách či vysokých školách) a současně stabilizovat zkušené pedagogické pracovníky již působící na ZŠ a SŠ v celé ČR. Nejlepší předložené projekty z pilotního ročníku 2018/2019 byly prezentovány na konferenci, která se uskutečnila 29.1.2019 v Praze. Vyhodnocené projekty 1. ročníku 2019/2020 (společně s prezentací vybraných vzdělávacích programů ČT) budou prezentovány na připravované konferenci 27. ledna 2021 (bude potvrzeno s ohledem na epidemiologickou situaci).

Nejlepší předložené projekty z ročníku 2020/2021 budou finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií v září 2021. Předpokládáme, že vyhodnocené projekty (jako příklad dobré praxe) by byly v lednu 2022 (viz příklad konference svolané na 29.1.2020 k pilotnímu ročníku) prezentovány na připravované konferenci pro učitele chemie v národním měřítku.

 

Tento ročník bude opět realizován celostátně pro pedagogy vyučující chemii na základních školách.

 

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                              15.10.2020

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                        31.3.2021

Vyhodnocení předložených projektů:                                            30.4.2021

Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů:                 září 2021

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci                    leden 2022

 

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou 30 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích) a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

 

 Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu  oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

 

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2020/2021.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 31.3.2021 na adresu:

 

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno samostatně v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.5.2021. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze v září 2021.

 

Příloha k výzvě na předkládání projektů_SCHPCR_email.docx (16 kB)

1. 2. 2021 / Učme chemii atraktivně ! / Zdroj: SCHP ČR

Konference k soutěži Učme chemii atraktivně !
 

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

Svaz chemického průmyslu ČR na základě iniciativy členů Svazu a výsledků pilotního ročníku 2019 vyhlašuje soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách pro rok 2020. Konference s prezentací vyhodnocených projektů v rámci pilotního ročníku proběhne v Praze 29.1.2020.

Cílem soutěže je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a navazující sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Nejlepší předložené projekty budou finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií v září 2020. V lednu 2021 budou projekty prezentovány na konferenci pro učitele chemie v národním měřítku.

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                              15.1.2020

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                       31.3.2020

Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů:                24.9.2020

Prezentace „nejlepší praxe“ na celostátní konferenci      v průběhu 01/2021

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou 30 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích) a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

 

Vymezení účastníků soutěže

 

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu  oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

 

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2019/2020.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 31.3.2020 na adresu:

 

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno samostatně v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.7.2020. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze 24.9.2020.

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

Svaz chemického průmyslu ČR na základě iniciativy členů Svazu vyhlašuje soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách.

Cílem soutěže je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a navazující sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Nejlepší předložené projekty budou finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií v září 2019 a následně ověřeny při praktické výuce v 1. pololetí školního roku 2019/2020. V lednu 2020 budou projekty prezentovány na konferenci pro učitele chemie v národním měřítku.

Pro první ročník je záměr realizován formou Pilotního projektu pro základní školy v Ústeckém, Pardubickém a Středočeském (+Praha) kraji.

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                           30.1.2019

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                    30.4.2019

Vyhodnocení předložených projektů:                                        30.6.2019

Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů:             26.9.2019

Praktické ověření realizace navržených projektů:         1.10.-20.12.2019        (vč. zdokumentování příkladů „dobré praxe“)

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci       v průběhu 01/2020

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr 3 nejlepších projektů v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou 30 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích) a bude podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie).

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který bude prakticky realizován v 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 30.4.2019 na adresu:

 

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno samostatně v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.7.2019. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze 26.9.2019.

Realizace výuky navržené laureáty soutěže pak bude ověřena a zdokumentována v průběhu 1. pololetí školního roku 2019/2020 a následně prezentována na celostátní konferenci.

 

Příloha 1

Formulář pro předložení návrhu projektu (vč. vlastních příloh).

27. 9. 2019 / ARCHIV 2019

Předání cen k vyhodnocenému projektu „Učme chemii atraktivně“ - 26.9.2019

 

30. 1. 2019 / ARCHIV 2019

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

 

 

Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" jako celostátní soutěž vznikla v roce 2012, historie této soutěže v regionálním pojetí sahá až do roku 2007. Cílem je rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků 8. a 9. tříd základních škol, představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

Pilířem soutěže jsou pedagogičtí pracovníci základních škol, kteří s enthuziasmem a bez nároků na finanční ohodnocení připravují své žáky k účasti na soutěži, a učitelé a ředitelé středních škol, kteří organizují regionální kola a spolupracují se základními školami. Jejího šestéhoho ročníku 2017/18, nově s MŠMT jako spoluvyhlašovatelem, se zúčastnilo více než 15 000 žáků základních škol ze všech krajů ČR a Prahy, čímž se stala největší soutěží svého druhu v České republice. Vliv soutěže na zvyšování zájmu mladé generace o chemii je měřitelný - dochází k nárůstu počtu přihlášek na střední školy chemického zaměření s předpokládaným dopadem i na zvýšení zájmu o studium chemie na vysokých školách.

Soutěž finančně podporují na regionální úrovni společnosti chemického průmyslu, které budoucí chemiky zaměstnávají, celostátní kolo finančně zabezpečuje Svaz chemického průmyslu ČR, MŠMT (formou dotace) a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

Podrobnosti o soutěži, její organizaci, výsledcích a tiskových zprávách jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách soutěže - www.mladychemikcr.cz.

zaverecna_tz-mlady_chemik_cr_2018-2019.pdf (1224 kB)

1. 2. 2021 / Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR / Autor: SCHP ČR

Krajská kola soutěže Mladý chemik proběhla on-line

 

12. 5. 2020 / Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR / Autor: SCHP ČR

Nejlepší mladí chemici pěti krajů jsou z Pardubic

 

Responsible Care

 

Responsible Care® je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Klade si za cíl podporovat soustavné zlepšování výkonu. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo příspěvkem k udržitelnému rozvoji.

Základní principy Responsible Care vznikly v roce 1985 v Kanadě a Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) společně se svými prvními 16 společnostmi se k nim přihlásil jako 23. národní asociace chemického průmyslu v roce 1994. Aktuálně se v ČR hlásí k plnění principů Responsible Care 90 společností SCHP ČR a jeho kolektivních členů Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD), České asociace čisticích stanic (CACS) a Asociace výrobců nátěrových hmot (AVNH). Dne 21. 8. 2014 rozhodlo představenstvo SCHP ČR o přistoupení Svazu ke Globální Chartě Responsible Care, kterou aktualizovala Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) na současné podmínky. Protřednictvím Responsible Care, k jehož realizaci se hlásí aktuálně 65 národních asociací a více než 600 globálních firem přispívá k naplňování principů ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.

Základní principy Responsible Care jsou zakotveny v Globální chartě Responsible Care, přijaté Světovou asociaci chemického průmyslu (ICCA):

 • soustavně zlepšovat výkonnost v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, technologii, procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozováni zdraví lidí a životního prostředí;
 • efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů;
 • otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích v oblastech působení programu Responsible Care;
 • naslouchat lidem, porozumět jejich obavám a očekávání a zohledňovat je;
 • spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a standardů v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a plnit je nebo je překonávat;
 • poskytovat pomoc a poradenství při zaváděni odpovědného zacházeni s chemikáliemi všem, kteří s nimi nakládají.

 

V České republice ze 142 členských organizací SCHP ČR (stav k 30.9.2021):

 • 90 se přihlásilo k plnění principů Responsible Care
 • 57 má právo užívat logo Responsible Care
  • 34 výrobních
  • 14 distribučních
  • 2 dopravní
  • 7 nevýrobních společností
   • 5 středních škol
   • 1 poradenská firma

CACS

 

Podrobnější informace naleznete na www.responsiblecare.cz, kde můžete sledovat i průběh obhajob práva užívat logo Responsible Care.

Publikace_20let_RC.pdf (4830 kB)

140821_GLOBAL_CHARTER_A4_CZ_v2.pdf (119 kB)

140821_GLOBAL_CHARTER_A3_CZ_v2.pdf (199 kB)

Globální charta podepsaná prezidentem SCHP ČR P. Cingrem.pdf (412 kB)

Transportní informační a nehodový systém (TRINS) je od roku 1996 systémem pomoci při nehodách spojených s přepravou nebezpečných látek, který je realizován na základě smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a Svazem chemického průmyslu České republiky. V roce 2016 byla podepsána aktualizovaná smlouva, podchycující všechny dosavadní dokumenty. Dohoda představuje rámec pro součinnost v těchto oblastech spolupráce:

a) Spolupráce se členskými společnostmi u dopravních nehod s výskytem nebezpečných látek

b) Spolupráce při minimalizaci mimořádných událostí při používání chemikálií ve stacionárních zařízení mimo chemický průmysl

c) Spolupráce se členskými společnostmi České asociace čistících stanic – přednostní čištění cisteren a tankových kontejnerů potřebných při zásahu TRINS, dekontaminace prostředků požární ochrany, které poskytují služby CACS.

K 31. prosinci 2019 bylo zapojeno do systému TRINS 22 členských společností - UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov, SYNTHOS Kralupy, a.s., SPOLANA, a.s. Neratovice,  SPOLCHEMIE, a.s. Ústí nad Labem, SYNTHESIA, a.s. Pardubice, DEZA, a.s. Valašské Meziříčí, SILON, s.r.o. Planá nad Lužnicí, SYNTHOMER a.s. Sokolov, BORSODCHEM - MCHZ, a.s. Ostrava, COLORLAK, a.s. Staré Město, LOVOCHEMIE, a.s. Lovosice, FARMAK, a.s. Olomouc, MESSER TECHNOGAS, s.r.o. Praha, Česká asociace čisticích stanic, CS CABOT, s.r.o. Valašské Meziříčí, LINDE GAS, a.s. Praha, ESMC, s.r.o. Litvínov, BOCHEMIE, a.s. Bohumín, ČEPRO, a.s.; DEKONTA, a.s. Ústí nad Labem, Lučební závody DRASLOVKA, a.s. Kolín a Glanzstoff – Bohemia, s.r.o., Lovosice.

Celkově působí v České republice 35 středisek. ČEPRO, a.s. totiž disponuje sedmi středisky a v CACS jsou zapojeny všechny členské organizace.

Republikové koordinační centrum systému TRINS je společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. Hlavním cílem dosažení co nejužší součinnosti členských společností zapojených do činnosti TRINS jako součásti Integrovaného záchranného systému České republiky.

Na webových stránkách společnosti Unipetrol naleznete rovněž aktuální informace

https://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/trins/Stranky/default.aspx 

Tradiční výroční zasedání TRINS se uskutečnilo 21. 1. 2020 na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru za účasti za účasti generála Františka Zadiny, náměstka generálního ředitele HZS, a Ing, Ivana Součka Ph.D., ředitele SCHP ČR.

Jednání se zúčastnilo vedle zástupců generálního ředitelství a krajských správ Hasičského záchranného sboru i 26 představitelů členských organizací SCHP ČR. Vedle představitelů národního koordinačního střediska TRINS z Unipetrolu RPA se jednání zúčastnili zástupci těchto středisek: BorsodChem MCHZ, Colorlak, ČEPRO, Dekonta, DEZA, Farmak, Glanzstoff Bohemia, Lovochemie, Linde, LZ Draslovka, Silon, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Spolana, Synthesia, Synthomer a Synthos i představitelé dvou středních průmyslových škol s výukou chemických oborů – SPŠCH Pardubice a SPŠ Hranice, které připravují i budoucí hasiče.

V hodnotící části zasedání bylo konstatováno, že od roku 1996 bylo společně realizováno 627 zásahů. V roce 2019 to bylo 15 zásahů, z toho 6 pomocí po telefonu, jednou byl na místo nehody vyslán expert a 8x se podíleli zapojené podniky na řešení zásahu přímo na místě i s technikou. Mnohem důležitější však je, dlouhodobá smluvní spolupráce, která prošla od roku 1996 svým vývojem a do které se aktuálně zapojuje 22 členských organizací SCHP ČR. Jednání upozornilo i na další podněty pro prohloubení stávající spolupráce, jen v loňském roce byl aktualizován seznam látek a směsí, zpracovány byly podklady pro příručku velitele zásahu k cisternám a tankkontejnerům a představen byl nový metodický pokyn pro vyhodnocování zásahů TRINS. S výsledky své práce seznámili přítomné představitelé LZ Draslovka, Spolchemie a SPŠ Hranice. Prezentace jsou k dispozici níže.

Jednání bylo rovněž první akcí, na které se připomenulo 25 let spolupráce. Toto významné výročí si připomeneme i na dalších významných akcích: 

 • Mezinárodní setkání představitelů ICE systémů ze 16 zemí Evropy poprvé v ČR a v Praze. 14. květen 2020 příprava Cefic a SCHP ČR, spolupořadatelství Linde Gas a.s.
 • Pyromeeting 2021 – příprava GŘ HZS, účast SCHP ČR a představitelé středisek TRINS (místo konání: Brno)
 • Průběžně příprava ukázek zásahů TRINS se zapojením středních odborných škol s odbornou výchovou chemie, zejména pak SPŠCH Pardubice a SPŠ Hranice.    ¨

   

Všem, kteří se na plnění úkolů TRINS podílí, patří poděkování.

 

Petr Hojer

Jiří Hanika

Pavel Brůžek

Bořivoj Frýbert

Petr Choulík

Josef Pašek

Pavel Švarc

Jiří Žák

Radek Matuška

Antonín Mlčoch

František Nečesaný

Radomír Věk

Jaromír Lederer

Miroslava Katzerová

Pavel Ditl

Jaromír Lubojacký

Milan Pospíšil

Petr Kalenda

František Vörös

Ivan Veselý

Jaromír Hynek

 

 

Cena udržitelného rozvoje byla zřízena v roce 2006 představenstvem SCHP ČR jako reakce na Celosvětovou chartu Responsible Care. Využila desetiletých zkušeností s realizací celosvětového dobrovolného programu odpovědného podnikání v chemii Responsible Care v České republice i nově zřízené Ceny evropského chemického svazu Cefic.

Ocenění potvrzuje, že způsob podnikání členské společnosti naplňuje základní principy trvale udržitelného rozvoje tak, jak byly v roce 1992 definovány na Summitu OSN v Rio de Janeiru.

Cena je uznáním pro členské organizace, které dosahují výjimečných výsledků nejen v oblasti péče o zdraví, bezpečnost a životní prostředí, ale i v oblasti hospodářské a sociální a tím přispívají i k rozvoji regionu. Ocenění uděluje představenstvo SCHP ČR.

Všichni laureáti jsou výkonnými partnery Sektorové dohody pro chemii - Dorost pro chemický průmysl.

LAUREÁTI CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory se stala prvním nositelem ceny udržitelného rozvoje. Společnost se přihlásila v roce 1994 mezi prvními k plnění principů dobrovolného programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii. Od roku 1998 má právo používat logo Responsible Care a toto právo již 4x obhájila. Společnost je zapojena do dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS.

Společnost má od roku 1995 certifikován systém řízení jakosti. Od října 2002 je systém ochrany životního prostředí certifikován podle ISO 1400. V roce 2005 byl environmentální způsob řízení integrovaně certifikován se systémem jakosti společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Společnost získala v roce 2005 osvědčení programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Bezpečný podnik“.

Společnost vyrábí řadu chemických výrobků především organického charakteru. Patří mezi významné světové výrobce komoditních a speciálních aminů (zejména anilinu a cyklohexylaminu). Již od roku 2004, tedy s tříletým předstihem, má společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., provoz veškerých technologických a energetických zařízení povolen integrovaným povolením v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Zahájením provozu jednotky na výrobu anilinu v Japonsku v roce 2005 byl úspěšně dokončen projekt prodeje licence firmě TOSOH. Znamená to mimo jiné, že v současné době se deset procent světové produkce anilinu vyrábí technologií, vyvinutou ve spolupráci odborníků z BorsodChem MCHZ, s.r.o. a Vysoké školy chemicko-technologické Praha.

Příkladná je i komunikace podniku s veřejností, pravidelná setkání se zástupci všech městských obvodů, sousedících s areálem firmy. Pravidelně pořádaného Dne otevřených dveří se v minulém roce zúčastnilo přes 600 návštěvníků. Do výtvarné soutěže na téma „Chemie patří k životu“ se zapojilo přibližně  200 dětských autorů.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolchemie) je tradičním chemickým výrobcem s dnes než stopadesátiletou historií. Spolchemie stála u zrodu struktury českého chemického průmyslu. Byla nositelem řady unikátních chemických technologií a je přední chemickou firmou s jasným rozvojovým programem.

Spolchemie vyrábí širokou škálu chemických produktů, především v oboru syntetických pryskyřic. Patří mezi významné evropské výrobce epoxidů. Výroba pryskyřic je navázána na portfolio anorganických výrob založených na zpracování soli. Spektrum produktů doplňují i některé speciality, například umělé safíry. Produkce Spolchemie je orientována výrazně exportně. Vývoz dosahuje téměř 90 % z celkových tržeb.

Spolchemie je jednou za zakládajících firem SCHP ČR. Ústecká chemička se jako jedna z prvních společností přihlásila v roce 1994 k principům programu Responsible Care. Oprávnění užívat  logo programu bylo Spolchemii uděleno v roce 1996. Od té doby toto právo sedmkrát obhájila. Společnost je zapojena do dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS.

Z celé řady rozvojových aktivit Spolchemie, doprovázených cíleným sociálním a vzdělávacím programem ve spolupráci s městem Ústí nad Labem, lze například vyzvednout zavedení zcela unikátní technologie, vyvinuté k výrobě epichlorhydrinu z obnovitelného surovinového zdroje. Spolchemie zahájila realizaci projektu na vybudování nové membránové elektrolýzy.

Spolchemie v roce 2006 obdržela ocenění ministra práce a sociálních věcí „Správná praxe“ za jedno z čelních umístění v evropské kampani „BOZ(P) na start“. Spolchemie pořádá tradičně dny otevřených dveří pro veřejnost, významně se podílí sponzorskými aktivitami na zlepšování kvality života v Ústí nad Labem. Pořádá pravidelně i odborné akce a konference a spolupracuje s Ústeckou univerzitou.

Česká rafinérská je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje ropné rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Zpracovává ropu, kterou dodávají obchodní  organizace vlastníkůa ti prodávají výrobky obou rafinérií zákazníkům v České republice i v okolních zemích.

Česká rafinérská byla založena v roce 1995 jako společný podnik Unipetrol, a.s. a konsorcia International Oil Companies IOL ropných společností Shell, Connoco a Agip.

Litvínovská rafinérie je dnes moderní komplexní rafinérie s dostatečnou hydrogenační kapacitou provozující dvě jednotky destilace ropy, dvě konverzní jednotky a řadu technologických zařízení na zvyšování kvality destilačních řezů. Celková kapacita činí 5,2 milionů tun ropy, která přitéká ropovodem Družba. Vedle výroby motorových paliv tvoří významný objem produkce suroviny pro petrochemické výrobyUnipetrol RPA. Vedle topných olejů a asfaltů jsou důležitými produkty také elementární síra a olejové hydrogenáty.

Kralupská rafinérie je od roku 2001 komplexní rafinérií s moderním komplexem fluidního katalytického  krakování (FCC) o kapacitě 3,3, milionu tun ropy ročně. Existence jednotky MTBE zajišťuje možnost vyrábět vysokooktanové bezolovnaté benzíny a zařízení realizovaná v rámci programu „Čistá paliva“ umožňují vyrábět nízkosirné až bezsirné pohonné hmoty.  Kralupská rafinérie je výrobcem leteckého petroleje JET A1, který se používá na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně. Kralupská rafinérie zpracovává nízkosirné ropy přepravované ropovodem IKL/TAL.

Zdraví, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí jsou trvalou prioritou v činnosti České rafinérské od jejího založení. Programy a projekty v oblasti výchovy a motivace pracovníků k odpovědnému chování v oblasti ochrany zdraví a šetrnému přístupu k životnímu prostředí společnost dosáhla řádového zlepšení své výkonnosti. Byla snížena úrazovost, počet a závažnost následků požárů a dalších mimořádných událostí s vlivem na zdraví nebo kvalitu životního prostředí. Rozsáhlý a dlouhodobý program investičních projektů v oblasti integrity zařízení a ochrany životního prostředí přinesl významné zvýšení provozní spolehlivosti, zvýšení ochrany zdraví zaměstnanců a zlepšení životního prostředí. Stálá pozornost je věnována úrovni plynných emisí, čistotě odpadních vod i objemu tuhých odpadů, v řadě parametrů je Česká rafinérská výrazně pod platnými legislativními limity. Česká rafinérská je certifikována podle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2001 a je držitelem ocenění Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví a od roku 2000 do roku 2012, kdy ukončila své členství v SCHP ČR měla právo užívat logo Responsible Care.

Česká rafinérská podpořila v celostátním měřítku zdravotně a sociálně handicapované a podílela se na vysvětlovací kampani primární protidrogové prevence. Od roku 2006 je partnerem Nadace BESIP, která se věnuje bezpečnosti silničního provozu. Své působení v regionu a vztah k veřejnosti Česká rafinérská uplatňuje v souladu se standardem Odpovědná firma. Za období svého působení rozdělila Česká rafinérská v rámci svého vnějšího působení desítky milionů korun a pomohla realizovat řadu významných projektů a aktivit, některé dlouhodobě.

Česká rafinérská rozvíjí svůj výrobní potenciál i své pracovníky, je špičkou v bezpečnosti práce i ohleduplná ke svému okolí.

Hlavním předmětem činnosti PARAMO, a.s. je zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky, výroba mazacích olejů, plastických maziv a parafínů. V rafinérské výrobě má společnost více než stoletou tradici.

V roce 1996 byl ve společnosti certifikován systém řízení jakosti dle normy ISO 9000. Certifikace enviromentálního systému řízení dle ISO 14000 proběhla v roce 2003,  OHSAS 18001:1999 v roce 2007. Od roku 1998 je společnost oprávněna používat logo Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii. Oprávnění používat logo RC obhájilo PARAMO opakovaně již 6x. Společnost je zapojena do dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS.

Uplynulé období bylo pro PARAMO, a.s. významným krokem na cestě v naplňování své vize být respektovanou společností dosahující špičkové výsledky v poskytovaných službách při zachování maximální pozornosti aspektům udržitelného rozvoje. V letech 2003-2005 získala společnost integrovaná povolení pro provoz obou rafinérií.

Problematice ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Společnost investovala do zařízení umožňující vyrábět a expedovat biopaliva a do výroby motorové nafty s obsahem síry do 10 ppm. PARAMO bylo v oblasti produkce asfaltů zařazeno mezi TOP 5 na světě (monitoring provádí fy Dupot). PARAMO, a.s. vyvíjí unikátní technologii extrakce polyaromatických uhlovodíků z extraktů používaných při výrobě pneumatik (výroba TDAE).

Ve společnosti je realizován program multiprofesnosti zaměstnanců s cílem dosažení zvýšení odborné připravenosti a vyšší flexibility pracovníků.

Společnost spolupracuje se  školami v regionu („Kdo by se bál chemie?“, „Mladý chemik roku“). PARAMO spolufinancovalo úpravy dětského lůžkového oddělní pardubické krajské nemocnice (program Večerníček Ch. Poullain). Firma věnovala finančním částky městským obvodům Dukla a Svítkov v Pardubicích na podporu výstavby dětských hřišť, byla navázána spolupráce s městem Kolín formou podpory kulturních akcí.

První řádky dějin sokolovské chemické firmy se začaly psát v sedmnáctém roce minulého století, kdy zde, v tehdejším Falknově, rakouský Spolek pro chemickou a hutní výrobu se sídlem ve Vídni založil továrnu na výrobu karbidu vápníku a dusíkatého vápna. Pro novodobou historii pak je charakteristická častá změna vlastníků i názvu podniku Hexion a.s. (dřívější obchodní jména: Momentive Specilaty Chemicals, a.s., HEXION Specilaty Chemicals, a.s., RSM CHEMACRYL, a.s., EASTMAN SOKOLOV, a.s., Chemické závody Sokolov, a.s.) však stále patří k chloubě české chemie.

Dnes je Hexion a. s. podnikem s moderním, perspektivním výrobním programem. Je společností se zaměřením na výrobu chemických produktů z oblasti akrylové chemie. Hlavními produkty jsou kyselina akrylová a její estery, což jsou polotovary pro další chemické produkty vyráběné polymerací, další významnou skupinou jsou vodouředitelné disperze a polymery AXILAT®. Ty nacházejí využití jako pojiva v lakařském a textilním průmyslu a dále ve výrobě lepidel a tmelů, roztokové polymery pak v oblasti detergentů a úprav textilních vláken.

Dlouhodobým záměrem společnosti v oblasti jakosti je orientace na kvalitní výrobek, který splňuje vysoké požadavky zákazníka na bezpečnost produktů a poskytování co nejlepších služeb. Společnost je konkurenceschopným partnerem na náročných zahraničních trzích, 90% produkce ze Sokolova je určeno zákazníkům v zemích EU. Vysoká jakost výroby a řídící práce jsou od r. 2004 opakovaně potvrzovány nezávislými akreditovanými firmami při kontrolních auditech managementu jakosti dle norem ISO řady 9000.

Mezi nejvyšší priority v aktivitách společnosti patří bezpečnost osob a zařízení, ochrana pracovního a životního prostředí. Základní filozofií je zde vědomá zodpovědnost za minimalizaci vlivu průmyslových činností na osoby a životní prostředí. Ve firmě jsou pravidelně realizovány bezpečnostní a ekologické programy. Společnost patří k nejaktivnějším střediskům dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS. Všechny podnikatelské aktivity společnosti naplňují principy Odpovědného podnikání a Udržitelného rozvoje. Konkrétním vyjádřením těchto snah jsou v minulosti získaná ocenění. Společnost patří v České republice mezi první nositele práva užívat logo Responsible Care, je prvním držitelem certifikátu environmentálního managementu dle ISO 14001. V péči o bezpečnost a ochranu zdraví je držitelem osvědčení prokazujícím soulad systému řízení s požadavky národního programu Bezpečný podnik, korespondujícím s mezinárodními standardy ISO 18000 a ILO-OSH 2001. V r. 1998 byla společnosti za dosažené výsledky udělena Cena Ministra životního prostředí, v r. 2000 byla oceněna ICC a UNEP v rámci Millenium Business Award za vysoký standard envinmentálního managementu.

Momentive Specialty Chemicals, a. s. je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Vedení společnosti trvale podporuje sounáležitost zaměstnanců s firmou ať již bohatým nadstandardním sociálním programem či dobrou spoluprací se zdejší odborovou organizací. Práci na úseku lidských zdrojů oceňují i renomovaní odborníci. Ti v prestižní celostátní soutěži Zaměstnavatel roku udělili akciové společnosti v rámci Karlovarského kraje titul „Zaměstnavatel regionu 2008“.

Firma Ing. Petr Švec – PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Ve svém podnikání se zaměřuje na výrobu a distribuci čistých laboratorních, farmaceutických a speciálních chemikálií. Významnou položkou ve výrobkovém profilu jsou produkty připravované na základě požadavků zákazníků. Firma klade důraz na neustálé zlepšování svých činností, kvalitu dodávaných chemikálií i odborný servis a poradenství zákazníkům. Dokladem úspěšnosti tohoto úsilí je certifikát Správné výrobní praxe, plnění principů Repsonsible Care – právo užívat logo má společnost od roku 2005, zavedení certifikovaného systému řízení kvality dle ISO 9001:2008, ale především narůstající počet zákazníků.

Již v roce 203 získala společnost prestižní mezinárodní ocenění ESIG Award Stewardschip za řešení systému stáčení a čerpání organických rozpouštědel. V posledních letech se podílel společně s CEFIC a SCHP ČR na realizaci projektu Prisme2, zaměřeného na podporu programu Responsible Care v malých a středních podnicích.

Aktivity firmy jsou soustředěny do tří divizí – výrobní divize v Chrudimi a farmaceutické a obchodní divize v Praze. Základem výrobního programu jsou anorganické i organické chemikálie v kvalitách od čisté po kvalitu p.a., případně ACS, které doplňuje laboratorní diagnostika a široká škála pufrů, roztoků a směsí chemických látek. Prodej zákazníkům, kterými jsou vedle průmyslových podniků i výzkumné ústavy, školy, nemocnice a lékárny zabezpečuje obchodní divize.

Soubor výrobních zařízení je provozován s využitím nejlepších dostupných technik. První integrované povolení bylo vydáno v roce 2007.

Společnost je tradiční a významný výrobce kyanové chemie s více jak stoletou tradicí výroby základního produktu kyanovodíku, který slouží jako vstupní surovina jak nosných produktů, tak i chemických specialit. Specialit naplňují strategii společnosti – zpracování HCN do produktů s vyšší přidanou hodnotou za současného snížení jejich negativních vlivů do pracovního a životního prostředí. Příkladem takového procesu je výroba EDN, unikátně vyvinutá a uvedená do provozu v roce 2012 jako jediná na světě. Produkt EDN je biocidní přípravek šetrný k životnímu prostředí, který slouží k náhradě problematického metylbromidu.

Jedním z hlavních strategických cílů Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín je prostřednictvím integrovaného systému managementu (IMS) a dalších dobrovolných aktivit trvale zvyšovat ekologické a bezpečnostní aspekty podnikání. V roce 2012 vyvrcholila implementace a ověřování provozu analýzy rizika a stanovení kritických bodů ve výrobě (HACCP) a v závěru roku přistoupila společnost k jeho certifikaci.

Společnost velmi dobře komunikuje s partnery v regionu. Podporuje školy s výukou chemických oborů.

Společnost je významným českým zpracovatelem plastů. Byla založena jako akciová společnost s účastí firmy Baťa v roce 1935. V současné době je členem koncernu AGROFERT. Fatra, a.s. má sídlo v Napajedlích a provozovnu v Chropyni. Hlavní skupinu výrobků představují podlahoviny a doplňky k podlahovinám, izolační fólie a technické fólie. Perspektivními výrobky jsou technické výrobky z polyetylénu (PE), polypropylenu (PP), polystyren (PS) a biaxiálně orientované materiály PET. Speciální skupinu výrobků tvoří profily, granulát a svařované výrobky. Nejvýznamnějším tržním segmentem je stavebnictví a další výrobky nacházejí uplatnění v potravinářství, galanterii a odvětví hygieny, zdravotnictví a zemědělství.

Důležitým sortimentem jsou výrobky sloužící pro ochranu životního prostředí v oblasti hydroizolací staveb, ochrany staveb proti pronikání radonu a izolací proti úniku ropných produktů a zemědělských produktů.

Fatra, a.s. se přihlásila k principům Responsible Care mezi prvními členskými organizacemi SCHP ČR v roce 1994. Ve stejném roce se stala držitelem certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001. Systém environmentálního managementu dle ISO 14001 byl certifikován v roce 2000. V současné době je certifikační společností pro oba systémy společnost Bereau Veritas. Používat logo Responsible Care je Fatra, a.s. oprávněna od roku 2011. Fatra, a.s. je rovněž od roku 2009 držitelem ocenění bezpečný podnik.

Období uplynulých let společnost Fatra, a.s. uskutečnila mnoho významných kroků pro uplatnění vize představovat významný podnik plastikářského průmyslu zakládající svůj další růst na principu trvale udržitelného rozvoje. Společnosti se daří rozšiřovat výrobu i počet pracovních příležitostí.  67 % produkce je určeno pro export.  Uskutečněna byla řada opatření směřujících do aktivní ochrany životního prostředí, poskytování výrobků s lepší mi environmentálním a užitnými vlastnostmi, což lze dokladovat například následujícími skutečnostmi:

 • Fatra, a.s. od roku 2010 investovala celkem 104 mil. Kč do akcí pro ochranu životního prostředí a 27 mil. Kč do zlepšení pracovních podmínek a BOZP
 • Fatra, a.s. zohledňuje environmentální dopady svých výrobků na životní prostředí. U významných skupin výrobků určených pro stavební segment zpracovala životní cyklus výrobku LCA a získala ověřené prohlášení o produktu EPD
 • Fatra, a.s. postupně nahrazuje suroviny s významnými environmentálními dopady surovinami příznivějšími k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Jako významný krok je možno uvést vyřazení ftalátového změkčovadla DEHP z primárních surovin.
 • V roce 2013 Fatra, a.s. získala integrované povolení pro navyšované potiskovací kapacity vzhledem k rozvíjejícímu se trhu paropropustných folií a laminátů pro hygienické výrobky.
 • Fatra a.s. plní legislativní požadavky v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany.
 • HZSP Fatra se v loňském roce významně zapojil do prací při ochraně majetku při záplavách, účinně pomáhal ve společnosti Lovochemie v Lovosicích.

Společnost v letošním roce oslavuje 95. výročí od svého založení. K tomuto výročí vydala publikaci „SYNTHESIA 1993 – 2015“. Synthesia byla mezi prvními členskými společnostmi, které se v roce 1994 přihlásily k plnění principů Responsible Care. V roce 1996 získala právo užívat logo Responsible Care, které pravidelně obhajuje. Společnost je členem TRINS.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení certifikovaný pro oblast kvality (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001), bezpečnosti práce (OHSAS 18001) a oblast výroby zdravotnických prostředků (ISO 13485). Synthesia je členem mezinárodní asociace výrobců barviv a organických pigmentů se zaměřením na ekologii a toxikologii ETAD.

V současnosti spravuje průmyslovou zónu o rozloze 7,5 km2 se zaměřením na chemický, lehký a těžký průmyslu. V areálu působí více než 100 společností s počtem cca 4500 pracovníků. Synthesia zaměstnávala v minulém roce 1624 pracovníků.

Velmi otevřeně společnost komunikuje se svým okolím. Synthesia a.s. je partnerem Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl.

SPŠCH Pardubice byla zřízena v roce 1953 a má tedy již více než 60 letou tradici. Škola dlouhodobě spolupracuje s chemickými podniky v regionu a i tato skutečnost přispěla k tomu, že si udržela svůj název a své hlavní zaměření. Rozšířila svou činnost i na další specializace – požární ochrana, bezpečnostní činnostní služby, kadeřník a kosmetické služby. K 15. 9. 2014 měla škola 835 žáků.

SPŠCH se stala členem SCHP ČR v roce 2007 a již v roce 2008 byla jako první střední odborná škola zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care a má právo užívat logo Responsible Care.

Dále má SPŠCH zaveden systém řízení kvality dle ISO 9001. Velmi otevřeně společnost komunikuje se svým okolím. V posledním desetiletí byla příkladná ve spolupráci s chemickými podniky. Strategickými partnery jsou dlouhodobě společnosti Synthesia a Lučební závody Draslovka Kolín. Velká pozornost je věnována i součinnosti s dalšími podniky regionu. SPŠCH Pardubice je partnerem Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl.

MSŠCH patří mezi nejstarší průmyslové školy v Praze i v České republice. Její kořeny sahají až do roku 1837, kdy vznikla v rámci První české průmyslové školy. Chemické oddělení bylo založeno již roku 1898 a jako samostatná škola působí od roku 1945, na stávající adrese v Křemencově ulici od roku 1952. V roce 2003 se škola v rámci posilování sociálního dialogu se zaměstnavateli stala členem Svazu chemického průmyslu ČR a od roku 2010 je zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care.

Absolventi jsou připravováni pro profesní uplatnění:

 • v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru,
 • ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají úpravou vody a odpady, chemickými a biochemickými rozbory, monitorováním životního prostředí,
 • v organizacích a institucích zajišťujících kontrolu dodržování hygienických norem a právních předpisů v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí,
 • při samostatném podnikání, při provozních a obchodních činnostech všude tam, kde je požadováno střední odborné vzdělání chemického směru s maturitní zkouškou.

MSŠCH udržuje kontakty s řadou chemických a farmaceutických podniků a firem, zástupci těchto podniků jsou členy poradního sboru školy (např. Zentiva, Interpharma, Baxter, Česká rafinérská, Spolana, Synthos, Lučební závody Draslovka Kolín, Mitas, ....).

Dosavadní vyvrcholením našich aktivit v oblasti spolupráce s výrobními podniky a při popularizace chemie bylo zapojení MSŠCH Praha, jako výkonného partnera Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl v Roce průmyslu a technického vzdělávání 2015.

Společnost Lach-Ner s.r.o. vznikla získáním právní subjektivity z odštěpného závodu společnosti Pliva – Lachema v Neratovicích v roce 2002, tedy před 15 lety.

Společnost má svůj výrobní program – produkci adjustovaných chemikálií, lepidel a tmelů, spotřební chemie, výrobků pro zdravotnictví a výrobků pro laboratoře. Obchodní činnost se týká prodeje vlastní produkce a výrobků společností Acros a Thermo. Jedinečné jsou aktivity společnosti při podpoře rozvoje a inovace chemického vzdělávání, včetně vývoje a pomůcek a přenosných laboratoří pro MŠ, ZŠ a SŠ. Tuto aktivitu zahájil a výrazně podporoval ředitel společnosti v letech 2006 – 2014 Ing. Vojtěch Hrubý.

Společnost má od roku 1995 certifikát Správné výrobní praxe a od roku 1997 ISO 9001. Od roku 2004 je členem Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR a hlásí se k plnění principů Responsible Care. Od roku 2005 má právo užívat logo Responsible Care.

Od Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 je velmi aktivním strategickým a výkonným partnerem Sektorové dohody pro chemii. Od května 2017 má společnost aktualizovaný ucelený projekt na rozvoj vzdělávání v oblasti chemie.

Společnost FARMAK, a.s. vznikla před 25 lety jako zaměstnanecká akciová společnost s cílem účasti na privatizaci státního podniku Farmakon. V roce 1995 FARMAK vítězí ve výběrovém řízení a od 1. 1. 1996 přebírá olomouckou část státního podniku Farmakon. Od té doby naplňuje vizi „Stát se celosvětově uznávaným výrobcem generických léčivých látek“. Již v roce 1997 prošla společnost inspekcí amerického úřadu FDP (Federální úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Rozvoj pokračoval i přes povodně v roce 1997, kdy bylo v areálu přes 2 metry vody, a výroba byla na 3 měsíce zastavena. FARMAK zůstává i v současnosti ryze českou chemicko-farmaceutickou společností, která je zaměřena na výrobu, výzkum a vývoj v oblasti generických léčivých látek, chemických meziproduktů a chemických specialit. Přes 80 % produkce exportuje do více než 40 zemí světa.

Společnost se hlásí od roku 1997 k plnění principů Responsible Care a od roku 1999 má právo užívat logo Responsible Care. Od roku 2000 je FARMAK a.s. součástí TRINS (středisko 13).

 FARMAK a.s. má zavedený a od roku 2006 certifikovaný integrovaný systém řízení kvality a ochrany životního prostředí (ISO 9001 a ISO 14001), který je integrován i se systémem řízení jakosti ve farmaceutické m průmyslu (Správná výrobní praxe) a se systémem prevence závažných havárií.

Společnost je dlouhodobě velmi aktivním členem SCHP ČR a od letošního roku výkonným partnerem Sektorové dohody pro chemii. Sponzorsky podporuje charitativní projekty pomáhající postiženým a opuštěným dětem.

V současnosti FARMAK, a.s. zaměstnává téměř 250 zaměstnanců. Společnost získala první místo v soutěži „Ocenění českých lídrů“ v rámci Olomouckého kraje.  Předseda představenstva získal Cenu primátora města Olomouce 2015 a byl finalistou prestižní soutěže Manažer roku 2014.

ISŠ Valašské Meziříčí je nástupnickou organizací Středního odborného učiliště chemického a dalších tří vzdělávacích institucí ve Valašském Meziříčí - SOU elektrotechnického, SOU potravinářského a Státní jazykové školy. Ve specifických podmínkách při úzké spolupráci chemickými, gumárenskými a plastikářskými společnostmi se daří zabezpečovat přípravu žáků v oboru chemik operátor. Každoročně se jedná maximálně o 10 žáků.

ISŠ Valašské Meziříčí je členem SCHP ČR od roku 2011 a od roku 2014 je zapsána v Seznamu partnerů Responsible Care a má právo užívat logo Responsible Care. Dlouhodobě se podílí v regionu na zabezpečení soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ a od roku 2015 je výkonným partnerem Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl.

Škola dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati a udržuje kontakty s řadou chemických firem v regionu. Zástupci podniků DEZA, CS CABOT a Gumárny Zubří jsou členy kolegia ředitele.

SPŠCH akademika Heyrovského Ostrava je partnerem sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl, která vznikla v roce 2015. V té době byla škola ještě jedním celkem společně s Gymnáziem. Přesto se již výrazně začala profilovat jako SPŠCH. K plnění principů Responsible Care se přihlásila 5. 10. 2015 a v roce 2017 zorganizovala veřejné obhajoby, byla zapsána do Seznamu partnerů a získala právo užívat logo Responsible Care.

Škola velmi úzce spolupracuje se společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava, prvním laureátem Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR. Podnik umožňuje žákům a pedagogům SPŠCH stáže, praxe, exkurze a podporuje finančně soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, jehož regionální kolo SPŠCH akademika Heyrovského organizuje. Škola se systémově věnuje přípravě chemiků, kteří většinou odcházejí na vysoké školy. Velká pozornost je věnována jejich přechodu do praxe. Za poslední 3 roky nastoupilo jen do společnosti BorsodChem MCHZ 9 absolventů školy. Celé první patro budovy školy je věnováno spolupráci se společností BorsodChem MCHZ. Příkladná spolupráce vyústila v doporučení společnosti BorsodChem MCHZ pro udělení Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského Ostrava.

WANTED - Regulatory Queen or King.pdf (285 kB)

Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala
ul. Stavbařů 5
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
tel.: +420 472 772 022
fax: +420 472 772 021
e-mail:
skola@gym-ul.cz
web: http://www.gym-ul.cz

Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí
Palackého 49
757 01  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 685 222
IČ: 00851574
e-mail:
posta@isscopvm.cz
web: http://www.isscopvm.cz

Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12
116 28  Praha 1
tel.: +420 222 924 444
IČ: 70837902
e-mail:
info@mssch.cz
web: http://www.mssch.cz

Od roku 2010

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
Středoškolská 2854/1
700 30  Ostrava
tel.: +420 595 781 541, 595 781 538
e-mail:
skola@spsch.eu
web: http://www.spsch.eu

 

Střední průmyslová škola chemická, Brno
Vranovská 65
614 00  Brno
tel.: +420 545 544 411
IČ: 62157264
e-mail:
skola@spschbr.cz
web: http://www.spschbr.cz

Od roku 2012

Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Poděbradská 94
530 09  Pardubice
tel.: +420 464 629 668-9
IČ: 48161179
e-mail:
spsch@spsch.cz
web: http://www.spsch.cz

Od roku 2008

Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická
Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.: +420 466 036 111
fax: +420 466 036 361
e-mail:
dekanat.fcht@upce.cz
web: http://www.upce.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: +420 220 441 111
fax: +420 220 441 082
e-mail:
info@vscht.cz
web: http://www.vscht.cz

VŠB - TUO právě v těchto dnech spouští svůj  k+ portál . Ten je určen pro studenty a absolventy do 3 let od ukončení studia.

Zaměstnavatelé budou moci na jednom místě prostřednictvím portálu nabízet pracovní příležitosti, trainee programy a odborné stáže, témata bakalářských či diplomových prací, odborné brigády nebo zakázky pro freelancery. 

Zároveň si budou moci vybírat a filtrovat z řad studentů VŠB - TUO a čerstvých absolventů své potenciální nové zaměstnance dle přesně zadaných parametrů. 

Díky k+ portálu budou moci firmy také systematicky prezentovat svou značku na VŠB - TUO

K+ portál se pro zaměstnavatele spouští od 12.10.2020 a pro studenty od 20. října 2020. V rámci tohoto "startu" bude VŠB - TUO nabízet  také bezplatnou "registraci na zkoušku".  

Všechny informace naleznete buď přímo na k+ portál nebo Vám je poskytne projektový manažer VŠB - TUO Ing. David Hibler (david.hibler@vsb.cz nebo 777 099 314).

Registr PRAXÍ (3119 kB)

Aktuální nabídka praxí v oboru Chemie a potravinářství

 

Registr praxí umožňuje publikovat celorepublikově nabídky praxí, stáží, trainee programů či témata závěrečných prací pro firmy zcela zdarma.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR