TRENDY

TRENDYPro efektivní práci zde studenti, odborníci, novináři i laická veřejnost mají k dispozici potřebná aktuální data, soubory informací a poznatků, jakož i příslušnou stávající i projednávanou legislativu.

USD/BARREL Zdroj dat:

EUR/MWh Zdroj dat:

EUR/t Zdroj dat:

EUR/CZK, USD/CZK Zdroj dat:

CHEMAGAZÍN

Odborné technické články týkající se výroby, výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení, ekologie.

PRO-ENERGY magazín

Populárně technický čtvrtletník, ve kterém mohou čtenáři získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu. Hlavním posláním magazínu je komentovat (analyzovat) významné události na energetických trzích v ČR a na Slovensku

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

Tištěný odborný časopis zabývající se logistikou a problematikou nebezpečných věcí v České republice. Informuje nejen o dopravě, balení, skladování, poradenství a předpisech, kterými se musí logistika nebezpečných věcí řídit, ale také se zabývá vším, co s touto problematikou úzce souvisí.

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

Internetový deník obsahově zaměřený na životní prostředí, průmysl, ekologii, odpady, ovzduší, vodu, chemii, energie, emise, legislativu, firmy environmentální management poskytuje originální zpravodajství a informační servis, jakož i výběr zajímavých článků ze zahraničních médií, analýzy a názory.

Logistic NEWS

Odborný měsíčník přináší aktuální informace z prostředí české, evropské a globální logistiky. Jednotlivé rubriky se věnují skladování, manipulaci, kompletaci, balení, dopravě, distribuci a dalším oblastem, jako například zpětná logistika, environmentální aspekty, logistická bezpečnost a další

 

25 let Svazu chemického průmyslu České republiky
Vydal Svaz chemického průmyslu České republiky, 2017

 

Chemický průmysl má na území České republiky téměř 150letou tradici. Dostává se vám do rukou knížka, která postihuje posledních 25 let jeho vývoje v ČR v souvislosti se vznikem Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) v roce 1992.

 

Strategické přístupy v managementu podniků chemického průmyslu
Vydalo nakladatelství NAVA, 2016, ISBN 978-80-7211-519-8

 

Monografie autorů universitních pracovišť s ekonomickým zaměřením s rozsáhlými zkušenostmi z praxe je orientována na systematický pohled na ekonomicko-manažerskou problematiku chemického průmyslu a snaží se vyjít vstříc požadavku odborné veřejnosti osvojit si srozumitelný a zvládnutelný přístup k různým aspektům řízení podniků chemického průmyslu.

 

Od uhlí k ropě
Vydání této publikace je součástí roku chemie, který vyhlásilo pro rok 2011 UNESCO

 

Publikace věnovaná historii litvínovské rafinérie, jejíž unikátnost spočívá v autorově popisu výstavby ve válečném období, která byla provázena utrpením práce zajatců a totálně nasazených, doprovázeným spojeneckým bombardováním.

 

Století benzínu

Vydalo Asco vydavatelství spol. s r.o., 2007; ISBN 80-85377-98-5

 

Publikace vydaná u příležitosti 60. výročí poválečného obnovení provozu litvínovské rafinérie, 30. výročí zahájení provozu rafinérie Kralupy a 10. výročí založení společnosti Česká rafinérská, a.s., mapuje zpracování ropy v českých zemích v kontextu vědeckého poznání, technického rozvoje a geopolitické situace. Určeno široké technické veřejnosti a studentům oboru technologie zpracování ropy.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

 

V pondělí 13.11.2017 vyšlo ve Sbírce zákonů  nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Nařízení  transponuje  směrnici  EP  a Rady 2014/27/EU, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice EP a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením CLP.  Zrušuje  se nařízení  vlády č. 11/2002 Sb., a jeho novela  č. 405/2004 Sb.  Nařízení  nabývá   účinnosti  již  27.11. 2017.

sb0131-2017 (2).pdf (12000 kB)

30. 1. 2019 / Učme chemii atraktivně ! / Autor: Gabriela Chroumalová

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

 

6. 12. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: Gabriela Chroumalová

Návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií byl načten v PS Parlamentu ČR 4. 12. 2018

 

22. 11. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: Gabriela Chroumalová

Bezpečnost provozu chemických podniků

 

22. 11. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: Gabriela Chroumalová

KA2 - Konference “Zaměstnanost mladé generace v chemickém průmyslu ČR II“

20. 9. 2018

 

13. 6. 2018 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Návrh směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků lze označit za problematický a v rozporu s balíčkem směrnic oběhového hospodářství.

20. 9. 2018

 

27. 9. 2017 / ODBORNÉ STATĚ, ČLÁNKY / Autor: Svaz průmyslub a dopravy ČR

Informace pro radu členů SP ČR

20. 9. 2018

 

6. 12. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: Gabriela Chroumalová

Návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií byl načten v PS Parlamentu ČR 4. 12. 2018
 

22. 11. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: Gabriela Chroumalová

Bezpečnost provozu chemických podniků
 

13. 4. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ

Poslanci projednali novelu vodního zákona ve 3. čtení
 

10. 1. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 

4. 1. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

Návrh nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku
 

3. 1. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008
 

12. 10. 2017 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

153/2017 Vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot
 

12. 10. 2017 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

100/2001 Zákon o posuzování vlivů na životní prostřední
 

12. 10. 2017 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

201/2012 Zákon o ochraně ovzduší
 

12. 10. 2017 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

351/2012 Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
 

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR