KNIHOVNA

KNIHOVNA

https://www.komora.cz/

 

Dne 29.1.2020 Svaz chemického průmyslu byl začleněn do Hospodářské komory ČR do Profesní unie "Průmysl a doprava". Naše členství v Hospodářské komoře ČR platí automaticky i pro členy našeho Svazu (resp. ty, kteří ještě členy HK ČR, resp. regionální HK ještě nejsou). Pro své členy HK ČR nabízí výhody, které můžete využívat (s odvoláním na Vaše členství v SCHP ČR), přičemž Vám z toho nevyplývají žádné povinnosti:

10 NEJ výhod pro členy Hospodářské komory

2023_10_05_ADL_CEFIC_Digital_technologies_for_sustainability.pdf (12435 kB)

2023_05_24_10-point-plan-for-an-effective-revision-of-the-industrial-emission-directive-IED.pdf (98 kB)

CLP-8-point-Action Plan.pdf (92 kB)

Press Release - Economic-Analysis-of-the-Impacts-of-the-CSS_PressRelease_for members.pdf (253 kB)

Economic Analysis of the Impacts of the Chemicals Strategy for Sustainability - Phase 1.pdf (4272 kB)

Q&A_Economic Analysis of the Impacts of the Chemicals Strategy for Sustainability.pdf (434 kB)

Press Release - Economic-Analysis-of-the-Impacts-of-the-CSS_PressRelease_for members.pdf (253 kB)

chem_recycling_final_report_en.pdf (2222 kB)

Cefic-position-on-essential-Use-and-assessment-into-REACH.pdf (324 kB)

Summary Report Digital Dialogue CCfDs 5 May 2021.pdf (320 kB)

Draft Summary Report Zero Pollution 12 May 2021.pdf (329 kB)

Cefic Summary Report Industrial Strategy 5 May 2021.pdf (211 kB)

Cefic-views-on-the-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-final.pdf (221 kB)

Cefic-position-on-Hydrogen-1.pdf (351 kB)

Cefic-Views-on-EU-Taxonomy-Transition-Finance.pdf (261 kB)

Cefic-position-paper-Cefic-ideas-for-an-updated-EU-Industrial-Strategy-March-2021.pdf (274 kB)

Methane-emissions-in-the-chemical-industry-March-2021.pdf (224 kB)

Cefic-Position-Paper-on-the-Chemicals-Strategy-for-Sustainability.pdf (217 kB)

Updated 2020-2021 Tentative Planning EU policy 26October2020.pdf (99 kB)

Strategie udrz_chem_latek_stanovisko_SCHP CR_1.pdf (111 kB)

Summary Report Hydrogen Strategy 8July2020.pdf (252 kB)

CHEMAGAZÍN

Odborné technické články týkající se výroby, výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení, ekologie.

PRO-ENERGY magazín

Populárně technický čtvrtletník, ve kterém mohou čtenáři získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu. Hlavním posláním magazínu je komentovat (analyzovat) významné události na energetických trzích v ČR a na Slovensku

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

Tištěný odborný časopis zabývající se logistikou a problematikou nebezpečných věcí v České republice. Informuje nejen o dopravě, balení, skladování, poradenství a předpisech, kterými se musí logistika nebezpečných věcí řídit, ale také se zabývá vším, co s touto problematikou úzce souvisí.

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

Internetový deník obsahově zaměřený na životní prostředí, průmysl, ekologii, odpady, ovzduší, vodu, chemii, energie, emise, legislativu, firmy environmentální management poskytuje originální zpravodajství a informační servis, jakož i výběr zajímavých článků ze zahraničních médií, analýzy a názory.

Logistic NEWS

Odborný měsíčník přináší aktuální informace z prostředí české, evropské a globální logistiky. Jednotlivé rubriky se věnují skladování, manipulaci, kompletaci, balení, dopravě, distribuci a dalším oblastem, jako například zpětná logistika, environmentální aspekty, logistická bezpečnost a další

 

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK z konference „Sociální dialog, zaměstnanost, společenská odpovědnost V“ 18. a 19. 5. 2023

Vydal: Svaz chemického průmyslu České republiky, 2023

 

30 LET SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY

Vydal: Svaz chemického průmyslu České republiky, 2022

 

Průmyslový podnik – Bezpečná pracovní identita a ochrana infrastruktury

Řešení digitální identity zaměstnanců i technických částí pro organizace kritické infrastruktury.

Vydal: Monet+ v roce 2021

 

Dopadová studie:
Dlouhodobá konkurenceschopnost chemického průmyslu v kontextu vývoje cen energií a dekarbonizace

Vydal: CETA-Centrum ekonomických a tržních analýz ve spolupráci s SCHP ČR v květnu 2022

 

Studie proveditelnosti a dopadu Zelené dohody pro Evropu a dekarbonizace průmyslu do chemického sektoru ČR s akcentem na zaměstnanost

Vydal SCHP ČR v roce 2020 v rámci realizace projektu „Podpora sociálního dilaogu v chemickém průmyslu ČR“, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878

 

Analýza dopadů Zelené dohody pro Evropu a dekarbonizace průmyslu na zaměstnanost v chemickém průmyslu ČR – podrobná studie východisek, úskalí a rizik, aplikovatelné i na další odvětví průmyslu ČR.
Česká a anglická verze.

 

EU Economic forecast 2020

 

Chemická recyklace plastů

Vydal: CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz

 

Téma chemické recyklace odpadu z plastů se považuje za nejvýhodnější možnost dosáhnout recyklačních cílů EU a zejména České republiky s ohledem na efektivitu a omezenou využitelnost mechanické recyklace.
Tato metoda umožní:

  • Omezení skládkování, hromaděním odpadů a negativních vlivů s tím spojených.
  • Omezení závislosti na fosilních palivech.
  • Omezení závislosti na exportu plastového odpadu.
  • Omezení závislosti na importu primárních plastových materiálů.
  • Ochranu životního prostředí.
  • Dosažení stanovených a vymahatelných cílů v oblasti nakládání s odpady.
 

Enabling the future

Vydal ICCA v roce 2019 

 

Publikaci „Enabling the future“ v souvislosti s kampaněmi k udržitelnosti, klimatickým změnám a nízkouhlíkové ekonomice. Publikace komentuje náměty pro výrobu a akumulaci energie, opatření a příležitosti v průmyslové výrobě, dopravě, zemědělství a stavebnictví.

 

25 let Responsible Care v České republice

Vydal SCHP ČR v roce 2019 

 

Responsible Care je osvědčeným programem odpovědného podnikání v chemii v České republice již více než 25 let. Responsible Care je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblastech zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Klade si za cíl podporovat soustavné zlepšování v těchto oblastech. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v chemické odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo příspěvkem k trvale udržitelnému rozvoji.

 

25 let Responsible Care v České republice

Vydal SCHP ČR v roce 2019 

 

25 let odpovědného podnikání v chemii je shrnuto na 4 stranách historie Responisble Care v České republice.

 

20 let Responsible Care v České republice

Vydal Svaz chemického průmyslu České republiky, 2014 

 

Responsible Care je celosvětová dobrovolná iniciativa chemického průmyslu od roku 1985. Svaz chemického průmyslu ČR se k ní přihlásil v roce 1994, jako 23 národní asociace chemického průmyslu. Aktivity v letech 1994 – 2014 byly popsány souhrnně v této česko – anglické publikaci.  

 

Multimodální doprava

Vydal Svaz chemického průmyslu ve spolupráci se Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Dopravní fakultou University Pardubice

 

Význam chemického průmyslu spočívá v jeho strategické roli – je zdrojem některých nezastupitelných produktů zajišťujících chod státu, ale je i producentem výchozích surovin a polotovarů pro řadu navazujících průmyslových odvětví. Jedná se o odvětví, které je závislé na dopravě surovin ze zahraničí a jehož produkty jsou vyváženy do zahraničí. Publikace byla vytvořena jako součást programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE v rámci projektu Interreg CENTRAL EUROPE ChemMultimodal a je věnována charakteristice multimodální dopravy a obsahuje přehled a vývoj multimodální dopravy na evropském kontinentu a v zámořském kontextu, vč. popisu řetězce multimodální přepravy, související legislativy, administrativních aspektů a eliminace rizik a prevence havárií.

 

25 let Svazu chemického průmyslu České republiky
Vydal Svaz chemického průmyslu České republiky, 2017

 

Chemický průmysl má na území České republiky téměř 150letou tradici. Dostává se vám do rukou knížka, která postihuje posledních 25 let jeho vývoje v ČR v souvislosti se vznikem Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) v roce 1992.

 

Strategické přístupy v managementu podniků chemického průmyslu
Vydalo nakladatelství NAVA, 2016, ISBN 978-80-7211-519-8

 

Monografie autorů universitních pracovišť s ekonomickým zaměřením s rozsáhlými zkušenostmi z praxe je orientována na systematický pohled na ekonomicko-manažerskou problematiku chemického průmyslu a snaží se vyjít vstříc požadavku odborné veřejnosti osvojit si srozumitelný a zvládnutelný přístup k různým aspektům řízení podniků chemického průmyslu.

 

Od uhlí k ropě
Vydání této publikace je součástí roku chemie, který vyhlásilo pro rok 2011 UNESCO

 

Publikace věnovaná historii litvínovské rafinérie, jejíž unikátnost spočívá v autorově popisu výstavby ve válečném období, která byla provázena utrpením práce zajatců a totálně nasazených, doprovázeným spojeneckým bombardováním.

 

Století benzínu

Vydalo Asco vydavatelství spol. s r.o., 2007; ISBN 80-85377-98-5

 

Publikace vydaná u příležitosti 60. výročí poválečného obnovení provozu litvínovské rafinérie, 30. výročí zahájení provozu rafinérie Kralupy a 10. výročí založení společnosti Česká rafinérská, a.s., mapuje zpracování ropy v českých zemích v kontextu vědeckého poznání, technického rozvoje a geopolitické situace. Určeno široké technické veřejnosti a studentům oboru technologie zpracování ropy.

23. 2. 2021 / PUBLIKACE

Studie proveditelnosti a dopadu Zelené dohody pro Evropu a dekarbonizace průmyslu do chemického sektoru ČR s akcentem na zaměstnanost
 

Opportunities and Challenges Brought by Fit for 55 to the Chemical Industry.pdf (188 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR