2. 1. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení čtyř ftalátů

Nové nařízení Komise (EU) 2018/2005, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká omezení ftalátů DEHP, DBP a BBP a DIBP.

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2018/2005 ze dne 17. prosince 2018,kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), pokud jde o bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP).

Uvedené čtyři ftaláty se nacházejí v celé řadě předmětů, protože jsou běžně přítomny v měkčených plastových materiálech. K expozici může dojít požíváním potravin, vkládáním předmětů do úst, vdechováním vzduchu a prachu ve vnitřních prostorách a kontaktem předmětů s lidskými sliznicemi a kůží.

Příloha XVII nařízení REACH dosud zakazuje uvádět na trh hračky a předměty pro péči o děti obsahující DEHP, DBP a BBP za určitých podmínek, které spadají do oblasti působnosti navrženého omezení. K těmto třem ftalátům byl přidán DIBP, který má podobný profil nebezpečnosti.

Nařízení Komise (EU) 2018/2005 v příloze XVII mění záznam 51 s tím, že uvedené ftaláty se nesmí používat jednotlivě nebo v jakékoliv jejich kombinaci, v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší v měkčených plastových materiálech v hračkách a předmětech pro péči o děti. 

Výjimky se vztahují na předměty výlučně pro venkovní použití, u nichž nedochází k dlouhodobému styku s kůží nebo styku se sliznicemi, některé předměty výlučně pro průmyslové a zemědělské použití a měřicí zařízení.

Nařízení vstupuje v platnost v lednu 2019. Aby zainteresované subjekty měly dostatek času k přijetí vhodných opatření pro zajištění souladu s navrhovaným omezením, posunuje se termín použitelnosti nařízení na 7. července 2020.

Text nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2018/2005

Nařízení Komise (EU) 2018/2005 - ENG

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR