12. 5. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Václav Kuncl/ INISOFT Consulting s.r.o. / Zdroj: Průmyslová ekologie

Zákon o veřejném zdraví a jeho změny z pohledu podnikové ekologie

Po dlouhém schvalovacím procesu je konečně schválena změna zákona č. 258/2000 Sb. „O veřejném zdraví“ zákonem č. 205/2020 Sb. Tuto změnu očekávali všichni ekologové nebo ti, kteří mají v podnicích na starosti nakládání s chemickými látkami a směsmi (dále CHLaS).

Mimo ostatní změny, které tento zákon obsahuje, je zcela změněn § 44a, ve kterém je převratným zejména odstavec 7 - povinnosti zpracování písemných pravidel pro vybrané CHLaS a jejich projednání s příslušnou krajskou hygienickou stanicí (dále KHS).

Původní znění odstavce zcela zaniklo:

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Tento text nebyl nahrazen novými podmínkami a povinnostmi. Proto jsou zde na místě dotazy typu:

  • Co s pravidly, které mám nyní schválená?
    • Nikdo je po vás nebude dále požadovat (ani zpětně)
  • Opravdu je tato povinnost zrušena bez náhrady
    • Ano, ale! – vždy je tady spousta ALE, takže:

1. Povinnost evidence platí i nadále (viz povinnosti oborových zákonů v oblasti ŽP).

2. Stejně tak platí povinnost řádně zpracované dokumentace včetně popisu (kvůli zaměstnancům), bezpečnostní listy, pracovní a ochranné pomůcky, první pomoc, skladování a zásahy při haváriích. Vychází ze zákoníku práce, z evr. předpisu REACH, CLP a dalších právních předpisů především v oblasti BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 361/2007 Sb. a další).

3. Zachována je i povinnosti značení nádob, pracovních a skaldových prostor apod.

4. Povinné je také školení pracovníků při nástupu do zaměstnání, při změně pracoviště, při zavedení nové CHLaS, při nakládání s látkami s akutní toxicitou kat. 1 a 2 a další.

5. Informace v rámci prodejního obalu, příbalového letáku apod., je na výrobci, dovozci tj. na tom, kdo výrobek uvádí na trh.

Změna zákona o veřejném zdraví má pro firmy širší dopad. Zásadní vliv mají na práci ekologů, ale i např. v oblasti BOZP – například změny v § 37, 38, 40, kde jsou uvedena rizika prací, kategorizace prací apod.

Foto: pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR