Projekt POLY-ENVI21 navazuje ve své Strategicko-výzkumné agendě na strategie EU, České republiky a hlavně na celospolečenskou nezbytnost změny přístupu k fungování ekonomiky a souvisejícího rozvoje v oblasti vědy a výzkumu.

Strategicko-výzkumná agenda Centra korespondují požadavkům následovně:

 • Vybudováním celorepublikové stabilní a spolupracující sítě výzkumných pracovišť dojde ke vzniku kompetenčního schématu VaV, který bude klást důraz na kvalitu a efektivitu výzkumu zejména z perspektivy a s důrazem na úspěšný, smysluplný a rychlý transfer získaných poznatků; k tomuto dojde díky rozdělení kompetencí na základě specializace VaV pracovišť a jejich zaměření na vlastní klíčové dovednosti a znalosti.
 • Díky účasti podniků a klastrů/asociací podniků bude výrazně zlepšena diseminační schopnost vzniklého Centra a tím musí zákonitě dojít také ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen podniků samotných, ale i daného oboru jako takového; složení účastníků, jejich specializace (myšleno podniky) a tržní zaměření umožní dostatečně široké portfolio pro realizaci a komercionalizaci výstupů z jednotlivých dílčích úkolů a zadání.
 • Přímá vazba účastných podniků a jejich tržní postavení umožní také šíření jedinečných (přitom specifických) řešení vzniklých v průběhu projektu nejen z hlediska aktuální konkurenční pozice, ale také ve smyslu evropského vnímání výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje s přímým dopadem na průmyslové a společenské inovace.
 • Jak je uvedeno výše, tak na straně výzkumných organizací je zastoupení velmi silné co do počtu pracovišť jednotlivých univerzit; bude optimálně využito specializací a excelentnosti daných pracovišť a bude vytvořena určitá mapa a posloupnost znalostí a dovedností – jinými slovy snahou práce a způsobu fungování Centra bude také nastavení tohoto principu zaměřeného na maximální využití excelentních specifik výzkumných a vývojových pracovišť na jednotlivých VO tak, aby bylo v rámci řešení i v návaznosti a v budoucnosti možno optimálně využívat specializace jednotlivých pracovišť v kontextu požadavků nebo směrování průmyslových oborů – jde zde hlavně o rychlost a obrátku inovace, což je z pohledu současného stavu propojenosti (mnohdy nežádoucí) světové ekonomiky a průmyslu zcela zásadní; zásadní dohled na funkční a smysluplnou propojenost účastných VO má mít Rada Centra, která je personálně obsazena tak, aby při rozhodování o dílčích projektových zadáních byly zohledněny požadavky na efektivní funkcionalizaci vazeb mezi VO, aby efektivita předávky poznatků splňovala kvalitativní i časovou náročnost a aby vazba/efekt pro finální aplikaci byla co nejvíce realizovatelná a ekonomicky pro podniky výhodná.
 • Projektová agenda Centra úzce a jednoznačně navazuje na existující (v současné době aktualizovanou) Národní výzkumnou a inovační strategii (RIS3 2021-2027); a to jednak z pohledu smyslu maximálně využívat silných stránek a excelentnosti postavení výzkumných kapacit a hospodářsko-průmyslového zázemí/postavení; a jednak bude „propisovat“ do svých VaV aktivit také regionální a krajské strategie a za tímto účelem budou v průběhu řešení vznikat dílčí centra excelence pro dané oblasti, aplikace a obory.
 • Mezioborovost projektu a multi-disciplinarita je zajištěna díky složení konsorcia; projektu se budou účastnit 4 klastry/asociace:  Plastikářský klastr jako transferová báze a garant pro široké a dostatečně efektivní šíření vzniklých poznatků, Moravskoslezský automobilový klastr jako zástupce nejsilnějšího průmyslového odvětví v ČR a hlavně jako fungující mediátor mezi strategiemi oboru a výzkumnými organizacemi, klastr Nanoprogress jako asociace zaměřená na aplikovaný a smluvní výzkum pro širokou oblast použití funkcionalizovaných nano-struktur a jejich aplikací do průmyslu, biomedicíny a dalších oborů. Významnou roli bude sehrávat i Svaz chemického průmyslu ČR.
 • Cirkulární ekonomiku nelze chápat jako samostatný hospodářský obor zaměřený na daný segment nebo společenskou potřebu; jde spíše o principialitu v chápání celkového prostředí života, podnikání a zacházení se zdroji bez ohledu na velikost podniku nebo časovou jedinečnost řešení; o to větší důraz nutno v tomto „filozofickém“ prostředí a chápání nutno klást na schopnost širokého uplatnění, soulad se strategiemi EU a ČR v oblasti ochrany prostředí a zdrojů – a samozřejmě nelze dílčí projekty/zadání/cíle vytrhávat z kontextu ostatních aspektů společnosti; opět jinými slovy lze konstatovat, že projektový záměr jako celek a samozřejmě tedy také dílčí projekty budou zaměřené na komplexní (mezioborové) mechanismy a budou zohledňovat dopady výstupů v rámci jednotlivých oborů a aspektů chování ekonomiky, společnosti a systému.
 • Projekt POLY-ENVI21 akcentuje a inklinuje k požadavkům na korelaci k očekávanému chování ČR ve 21. století ve smyslu klimatických změn a globalizace hospodářství; ze záměru Centra je zřejmé, že se aktivity budou odehrávat v oblasti nových/pokročilých materiálů a nanotechnologií s akcentováním skutečnosti, že se společnost musí a bude zabývat EOL produkty takto vzniklými.
 • Vazba na hlavní strategické cíle světového hospodářství a EU politiky zejména je popsána výše a cílem Centra bude tyto mnohdy a stále obecné formulace realizovat v dílčích projektech a řešeních pro jednotlivé obory četných průmyslových oborů – automotive, petrochemická výroba a zdroje; spotřební průmysl, textilní průmysl, zdravotnictví a chemie jako taková – to vše při neustálém zohledňování skutečnosti, že „..nelze inovaci nebo nový výrobek/službu vytrhávat z kontextu jeho zdrojování, spotřeby a následného využití jako EOL řešení…“
   
Výzva č. DP Název DP Akronym Hl. řešitel Doba řešení Účastníci
NPO 001N Systém značení polymerů pro digitalizovaný systém třídění odpadů, č. TN02000051/001N Značení polymerů dr. Lubomír Kubáč od 03 2023
do 06 2026
Centrum organické chemie (COC), Plastr,
VŠCHT, Simple Engineering, Fortemix produkce, INOTEX, UTB, VUT, NANOPROGRESS, ZODPA
1. výzva 002 Diseminační projekt Diseminační prof.
Vladimír Sedlařík
od 02 2023
do 12 2025
UTB-CPS, SCHP, Plastr, NANOPROGRESS, MAK
003 Termosetická směs s absencí odpařování aditiv při následném procesu povrchové úpravy Termosety dr. Vojtěch Kupka od 02 2023
do 12 2025
UPOL-CATRIN, HELLA, VŠB-TUO, MAK
004 Odstraňování aditiv z plastů pomocí rozpouštědel  Aditives Removal prof. Juraj Kosek od 02 2023
do 12 2025
VŠCHT FCHII, INOTEX
005 Triboelektrické třídění odpadního plastového granulátu/drtě Triboelectric
Sorting
prof. Juraj Kosek od 02 2023
do 12 2025
VŠCHT FCHII, Simple Engineering, Fortemix produkce
006 Termochemické zpracování odpadních plastů pomocí pyrolýzních, katalytických a purifikačních procesů TZOP Mgr. Jan Snow od 02 2023
do 12 2025
Orlen UniCRE, VŠB-TUO, UJEP-FŽP
007 Funkční polyurethanové polymery Funkční
PUR
dr. Lubomír Kubáč od 02 2023
do 12 2025
COC, UTB-CPS, UPCE-FCHT, INOTEX, NANOPROGRESS, Plastr
009 Technologie zpracování odpadních kalů z recyklace plastů RECREC dr. Tomáš Marek od 02 2023
do 12 2024
ASIO, VUT-FCH, Fortemix produkce, VŠCHT-UUPE, ZODPA, UTB-CPS
010 Manažersko-strategický projekt Manažerský prof.
Vladimír Sedlařík
od 02 2023
do 12 2028
UTB-CPS
2. výzva 011 Nanovlákenné a polymerní materiály
s antimikrobiální ochranou
AMB dr. Lucie Ligasová  od 6 2023
do 5 2026
NANOPROGRESS, COC, VŠB-TUO-CNT, TERAMED, UPOL-CATRIN, UTB-CPS, VUT-FCH, Plastr, ASIO
012 Biopolymery pro agrochemické aplikace  BioAgro dr. Radek Přikryl od 6 2023
do 5 2026
VUT-FCH, VŠCHT-UUPE a UCHI, Ethanol Energy, SCHP, SYNPO, Plastr, COC
013 Zhodnocení polymerních materiálů frakcionační metodou  Frakcionace prof. Juraj Kosek od 6 2023
do 5 2026
VŠCHT-FCHII, Inotex,
Simple Engineering, 
014 Inovativní preparáty a intenzifikační procesy pro zlepšení biodegradovatelnosti biodegradovatel. plastů BioBiod doc. Josef Trögl od 7 2023
do 6 2026
UJEP-FŽP,
TERAMED
015 Využití biopolymerních surovinových zdrojů 2. generace pro produkty s přidanou hodnotou 2GVALUE dr. Tomáš Šopík od 6 2023
do 5 2026
UTB-CPS, Ethanol Energy, SYNPO

 

 1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
  IČO: 70883521
  DIČ: CZ70883521
  zastoupena: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem
  za věcné plnění odpovídá: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

   

 2. ASIO TECH, spol. s r.o.
  zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11487
  se sídlem Horní Heršpice, Kšírova 552/45, 61900 Brno
  IČO: 48910848
  DIČ: CZ48910848
  bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, č. u. 2107733860/2700
  zastoupena: Ing. Karlem Plotěným, jednatelem
  Ing. Michalem Šubrtem, jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Marek Holba, Ph.D.

   

 3. Centrum organické chemie s.r.o.
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26785
  se sídlem: č.p. 296, 53354 Rybitví
  IČO: 28778758                         
  DIČ: CZ28778758
  bankovní spojení: MONETA Money Bank, Praha 4, č.ú. 197483439/0600
  zastoupená: RNDr. Karlem Novákem, jednatelem
  Ing. Lubomírem Kubáčem, Ph.D., jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Lubomírem Kubáčem, Ph.D.

   

 4. ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
  zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24430
  se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov
  IČO: 27597075
  DIČ: CZ27597075
  bankovní spojení: 968142/0800
  zastoupena: Tomáš Herink - jednatel
  Maciej Romanów - jednatel
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Robert Suchopa

   

 5. Ethanol Energy a.s.
  zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5098
  se sídlem Školská 118, 28571 Vrdy
  IČO: 25502492
  DIČ: CZ25502492
  bankovní spojení: Komerční banka, a. s., 51-5831250257/0100
  zastoupena: Mgr. Peterem Kostíkem, místopředsedou představenstva
  Ing. Martinem Kubů, členem představenstva
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Richard Zetek

   

 6. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
  zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20350
  se sídlem Družstevní 338/16, 78985 Mohelnice
  IČO: 25834151
  DIČ: CZ25834151
  bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2109982668/2700
  zastoupena: Ing. Petrem Novotným, jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.

   

 7. I N O T E X spol. s r.o.
  zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2546
  se sídlem Štefánikova 1208, 54401 Dvůr Králové nad Labem
  IČO: 47451963
  DIČ: CZ47451963
  bankovní spojení: Komerční banka, a. s. č. ú.: 729548601/0100
  zastoupena: Ing. Jan Marek, CSc., jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Lenka Martinková

   

 8. Fortemix produkce s r.o.
  zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2603
  se sídlem Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava
  IČO: 44743611
  bankovní spojení: ČSOB, a.s., 254321189/0300
  zastoupena: Jiřím Milatou, jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Jiří Milata
 9. Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.
  zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, značka L7221/KSOS
  se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava
  IČO: 27041867
  DIČ: CZ27041867
  bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 1661151329/0800
  zastoupena: Ing. Karlem Billem, MBA, prezidentem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Libor Dobeš, výkonný ředitel

   

 10. NANOPROGRESS, z.s.
  zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11087
  se sídlem Nová 306, 53009 Pardubice - Polabiny
  IČO: 72070382
  DIČ: CZ72070382
  bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 4877192/0800
  zastoupena: Ing. Lubošem Komárkem, MSc., předsedou představenstva
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Luboš Komárek, MSc.

   

 11. ORLEN UniCRE a.s.
  zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 664
  se sídlem Revoluční 1521/84, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
  IČO: 62243136
  DIČ: CZ62243136
  bankovní spojení: ČSOB, a. s., 675536583/0300
  zastoupena: Ing. Jiřím Hájkem, MBA, předsedou představenstva
  Ing. Martinem Křemenákem, místopředsedou představenstva
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Jan Snow

   

 12. Plastikářský klastr z.s.
  zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 19571
  se sídlem Vavrečkova 5262, 76001 Zlín
  IČO: 75074141
  DIČ: CZ75074141
  bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 205430477/0300
  zastoupena: Ing. Davidem Hausnerem, ředitelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Radmila Horáková

   

 13. Simple Engineering s. r. o.
  zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38995
  se sídlem Kořenského 905/4, 40003 Ústí nad Labem - Střekov
  IČO: 05788854
  DIČ: CZ05788854
  bankovní spojení: Fio banka, a. s., č. ú. 2001161585/2010
  zastoupena: Pavlem Putnou, jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Dušan Kovač

   

 14. Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s.
  zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 66302
  se sídlem Rubeška 393/7, 19000 Praha - Vysočany
  IČO: 16193725
  DIČ: CZ16193725
  bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha 9, číslo účtu: 116031183/0300
  zastoupena: Ing. Petrem Cingrem, prezidentem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA

   

 15. SYNPO, akciová společnost
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 627
  se sídlem
  IČO: 46504711
  DIČ: CZ46504711
  bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. u. 217701633/0300
  zastoupena: Ing. Janem Hyršlem, CSc., předsedou představenstva

  Ivou Beranovou, členem představenstva 
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Kateřina Zetková

 16. TERAMED, s.r.o.
  zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86275
  se sídlem Nad Kamínkou 134, 15600 Praha - Zbraslav
  IČO: 26503255
  DIČ: CZ26503255
  bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 2540692369/0800
  zastoupena: Ing. Pavlou Hudákovou, jednatelkou
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Jiří Mikeš

   

 17. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem: Pasteurova 3544/1 400 96 Ústí nad Labem
  IČO: 44555601
  DIČ: CZ44555601
  zastoupena: doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D., rektorem
  bankovní spojení: ČSOB, a.s., 260112295/0300
  za věcné plnění odpovídá: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
   
 18. Univerzita Palackého v Olomouci
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
  IČO: 61989592
  DIČ: CZ: 61989592
  bankovní spojení: KB, a.s. pob. Olomouc, č. ú. 19-1096330227/0100
  zastoupena: prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., rektorem
  za věcné plnění odpovídá: RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
   
 19. Univerzita Pardubice
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice
  IČO: 00216275
  DIČ: CZ00216275
  zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, pobočka Pardubice, č. ú: 37030561/0100
  za věcné plnění odpovídá: doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. 
   

 20. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
  IČO: 61989100
  DIČ: CZCZ61989100
  bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 94-6225761/0710
  zastoupena: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.

    
 21. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373
  bankovní spojení: ČSOB a. s číslo účtu 130197294/0300
  zastoupena: prof. Dr. RNDr. Pavlem Matějkou, rektorem
  za věcné plnění odpovídá: prof. Dr. Ing. Juraj Kosek

 22. Vysoké učení technické v Brně
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
  IČO: 00216305
  DIČ: CZ00216305
  bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 17156183/0300
  zastoupena: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, LL.M., rektorem
  za věcné plnění odpovídá: prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
   

 23. ZODPA s.r.o.
  zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254421
  se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha - Staré Město
  IČO: 04832876
  DIČ: CZ04832876
  bankovní spojení: Komerční banka, a. s., 115-5741460277/0100
  zastoupena: Ondřejem Bikem, jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Smékal
  ​ 

 

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR