18. 12. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Workshop České plastikářské platformy zacílil na chemickou recyklaci

Dne 27.11.2018 proběhl v Lázních Bohdaneč workshop k recyklaci plastů v rámci cirkulární ekonomiky.

Úvodní přednáška ředitelky odboru průmyslové ekologie MPO Pavlíny Kulhánkové podtrhla nutnost přechodu na cirkulární ekonomiku i v segmentu plastů. Evropská komise vytipovala 27 kritických surovin z hlediska jejich dostupnosti. 

V segmentu plastů se jedná zejména o uzavření cyklu po skončení jejich životnosti. V průběhu dvou let je nutno schválit nový zákon o odpadech, dále o výrobcích s ukončenou životností a novelizovat zákon o obalech. 

V rámci Směrnice EU o regulaci plastových výrobků na jedno použití /SUP/ probíhají jednání trialogu a definitivní legislativa by měla spatřit svět na jaře 2019. Zdůraznila hlavní cíle EU pro odvětví plastů:

-do roku 2030 uvádět na trh pouze plastové obaly, které lze opětovně použít nebo recyklovat nákladově efektivním způsobem

-do roku 2030 recyklovat více než polovinu plastových odpadů a zvýšit třídící a recyklační kapacity na čtyřnásobek proti roku 2015

V rámci dotačního programu OP PIK /Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost/ je vyčleněno 37,1 miliard Kč na výzkum a vývoj pro oblast využití druhotných surovin. Další možnost dotací jsou uvedeny na shora uvedeném webu.

Z prezentace zástupce Plastics Europe pro ČR Jiřího Reisse bych chtěl vypíchnout konkrétní data o přínosech aplikací plastových obalů v oblasti úspor energií, snižování exhalací CO2 a snižování množství odpadů z potravin. 

Plastics Europe dlouhodobě usiluje o zákaz skládkování plastů do roku 2025, neboť např. v roce 2014 skončilo v EU na skládkách 8 milionů tun odpadních plastů. Přednostně je nutno předcházet vzniku odpadů, dále rozvíjet systémy sběru , třídění a mechanické recyklace. 

Podle některých expertů je slabým místem v řetězci třídění směsných odpadů, zejména z obalů. Z ekologického a ekonomického hlediska je efektivně zvládnutelné třídění pouze 30-50% směsných odpadů z obalů- viz obrázek z prezentace na výše uvedeném webu. A právě pro zbývající množství se nabízí chemická recyklace.

Ve svém vystoupení ředitel výzkumu Unicre Litvínov František Svoboda poukázal na značné možnosti chemických recyklací plastových odpadů. V EU se takto řeší pouze 0,2% plastových odpadů. 

Předností chemických recyklací je možnost zhodnocení obtížně tříditelných směsných plastových odpadů , včetně např. biodegradovatelných bioplastů , dále různých modifikací a barev plastů. 

Procesem pyrolýzy za nepřítomnosti kyslíku lze směs odpadních polymerů rozložit na nízkomolekulární látky, jejichž vlastnosti závisí na podmínkách vedení procesu. K hlavním produktům pyrolýzy patří polokoks, těžký a lehký dehet a pyrolyzní plyn. 

Unicre zaměří svůj výzkum na pyrolýzu směrem k petrochemický produktům, tj. monomerům, rozpouštědlům, změkčovadlům, s možností využití v Unipetrolu.

O Dobrovolné iniciativě Sdružení EPS ČR v rámci evropské asociace EUMEPS hovořil autor tohoto příspěvku. Připomněl, že komodita expandovatelného polystyrenu zpracovávaného technologií předpěňování a následného vypěňování na tvarovky pro obaly nebo izolační desky pro stavebnictví je v ČR statisticky podchycena od doby založení Sdružení, tj. od r. 1998. 

V současné době se spotřebovává v ČR ročně 60 tis.tun EPS, z toho 85% nachází uplatnění ve stavebnictví. Chybějí však statistiky o výskytu a využití odpadních pěnových polystyrenů. 

Agentura Conversio provedla evropskou a národní bilanci pro tuto komoditu /v tis. tunách/ za rok 2017:

 

  EU ČR
Zpracování EPS 1800 60
Odpady EPS celkem 527 8,3
Odpady EPS z obalů 388 5,9
Odpady EPS ze stavebnictví 139 2,4

 

 

Využití odpadů: 

 

  EU ČR
energetické 40% 33%
recyklace 27% 25%
skládkování 33% 42%

 

 

Aktivity Sdružení jsou zaměřeny na zvýšení podílu recyklací do roku 2025 na dvojnásobek.

Pro zajímavost uvádím, že v rámci EU bylo ke konci října předloženo EK celkem 60 dobrovolných závazků k řešení odpadních plastů. EK je začalo analyzovat a v prvním čtvrtletí zveřejní výsledky s přínosy. 

Dne 11.12.proběhla v Bruselu prezentace 13 asociací, včetně Plastics Europe, EUMEPS a Asociace pro recyklaci plastů /PRE/ k názorům na možnosti plnění cílového úkolu EU. tj. k r. 2025 zrecyklovat 10 mil. tun odpadních plastů.

O přístupu k cirkulární ekonomice v druhé největší chemické společnosti ve světě BASF hovořil jejich zástupce v ČR Ladislav Novák. V širokém segmentu svých výrobků se cirkulární ekonomice systémově věnují od roku 2010. Např. v roce 2015 snížily emise CO2 o 3,5 mil. tun. 

Koncem letošního roku představili novou firemní strategii zacílenou ke zvýšení podílu recyklovatelných produktů ve firmě. Spolu s dceřinou firmou Recenso zahájili realizaci pilotní jednotky na využití plastových odpadů chemickou recyklací na kapalné produkty o kapacitě 1000tun za rok. 

Proces je založen na katalytické tribochemické konverzi při teplotě 400°C s použitím speciálního katalyzátoru. Vyrobený olej je využitelný v chemickém nebo energetické sektoru.

Jednatel společnosti EVRO Most Jan Martínek představil jejich patentovanou automatizovanou kontinuální multicyklickou technologii depolymerizace plastů, resp. pyrolýzy odpadních pneumatik nebo olejů. Testování jednotky probíhá od roku r.2017, kapacita činí 5 tun za den. 

Výstupem jsou převážně tekuté frakce, dále plyn a pevné zbytky. Testovány byly odpadní polyetyleny, polypropyleny a polystyreny. Zájemcům jsou připraveni navrhnout a instalovat takovouto jednotku.

Pouze formou předání textu – viz odkaz na stránky platformy výše - byla prezentována depolymerizační linka Freston, typu PYROTEX JDP 50. Výchozí surovinou je drcený odpadní plast do 15 mm, s vlhkostí do 4%. 

Po depolymerizaci vznikne plyn a olej,tj. produkty, které je možno využít v petrochemii nebo energeticky. Výkon 5-7 tun denně. Zařízení je možno dodat zájemcům jako stavebnici.

Úsilí o efektivní řešení plastových odpadů přináší nové náměty i v možnostech chemických recyklací. Potěšitelné je , že v těchto aktivitách jsou zapojeny i české společnosti a výzkumná pracoviště.

Referáty z této akce jsou k dispozici zde.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR