23. 6. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Výbory ECHA doporučují omezení podskupiny PFAS (per- a polyfluoroalkylované látky)

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) podpořil návrh Norska omezit používání kyseliny perfluorohexan-1-sulfonové (PFHxS), aby se zabránilo jejímu používání jako náhrady za látku PFOA, která bude od července zakázána (zveřejněno ECHA 17. 6. 2020).

Na svém červnovém zasedání Výbor SEAC přijal konečné stanovisko, kterým podpořil návrh na omezení výroby nebo uvádění na trh PFHxS (perfluorohexane sulfonic acid), jejích solí nebo příbuzných látek ve směsích a předmětech. Navazuje tak na stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC) z března 2020.

Výbor SEAC dospěl k závěru, že očekávané přínosy a náklady pro společnost z návrhu na omezení PFHxS jsou přiměřené, a proto by byly nejvhodnějším celoevropským opatřením k řešení zjištěných rizik pro životní prostředí.

Cílem navrhovaného omezení je zabránit nahrazení PFOA (perfluorooctanoic acid), která má být zakázána od 4. července 2020 podle nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs), podobně byla již vyloučena také PFOS (perfluorooctane sulfonic acid). Po přijetí návrhu by se snížily emise do životního prostředí z výrobků a směsí dovážených do EU/EHP (např. z textilií odpuzujících vodu), byla by minimalizována expozice budoucích generací PFHxS a zabránilo by to další nevratné kontaminaci pitné vody.

Po přijetí návrhu SEAC budou stanoviska výborů RAC i SEAC zaslána Evropské komisi, která společně s členskými státy EU o návrhu rozhodne.

Výbory RAC a SEAC na svých jednáních v červnu projednaly rovněž další návrhy na omezení, žádosti o povolení, expoziční limity na pracovišti (OEL) a harmonizované klasifikace a označení. Hlavní závěry byly:

  • Oba výbory podpořily návrh ECHA na omezení záměrně přidaných mikroplastů; šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska SEAC by měla být zahájena počátkem července 2020.
  • Oba výbory podpořily návrh ECHA omezit uvádění na trh kyanamidu vápenatého, který je používán jako hnojivo. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska SEAC začne dne 24. června 2020.
  • Výbor SEAC odsouhlasil svůj návrh stanoviska k návrhu Francie a Švédska omezit látky senzibilizující pokožku používané v textiliích, kožených a kožešinových výrobcích, poprvé uváděných na trh. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska SEAC začíná dne 24. června 2020.
  • Oba výbory přijaly také stanoviska k žádostem o povolení pro použití chromanu sodného, oktylfenol-ethoxylátů a použití nonylfenol-ethoxylátů.
  • V reakci na žádost Evropské komise RAC přijal svá stanoviska k vědeckému hodnocení limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) pro olovo a jeho sloučeniny a pro diisokyanáty.
  • Výbor RAC přijal 11 stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování.

Podrobné informace o závěrech výborů RAC a SEAC jsou k dispozici v příloze aktuality.

Co je PFHxS?

PFHxS je ve světě jednou z nejčastěji zjištěných perfluorovaných látek (PFAS) ve vzorcích lidské krve. Je velmi perzistentní a velmi bioakumulativní a vyskytuje se v životním prostředí po celém světě. Látka byla zjištěna i u volně žijících živočichů v odlehlých oblastech jako je Arktida.

Používá se například při úpravě textilií proti skvrnám a jako odpuzovač vody. Používání v průběhu let klesalo, současné roční emise činí odhadem přibližně 0,42 tuny.

Norsko rovněž navrhlo zařadit tuto látku do Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, kde je v současné době přezkoumávána.

Další informace:

Text celé zprávy ECHA [EN]

PFAS - pohodlí, ale za jakou cenu?

Přílohy ke stažení:

Foto: pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR