30. 5. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR / ECHA

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování chemických látek

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování v termínu do 5. července 2019 (zveřejněno ECHA 6. 5. 2019).

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

  • 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (EC 203-906-6; CAS 111-77-3). Nizozemí navrhuje zpřísnit současnou harmonizovanou klasifikaci látky na toxická pro reprodukci 1B (dříve Repr.2);
  • pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt; pyrithione sodium; sodium pyrithione (EC 223-296-5, 240-062-8; CAS 3811-73-2, 15922-78-8). Je to účinná látka, která se používá hlavně v biocidních přípravcích jako konzervační a dezinfekční prostředek;
    Látka nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Švédsko navrhuje klasifikovat látku jako:
    výbušnina, hořlavá, samovolně reagující, samozápalná, samozahřívající se, při styku s vodou uvolňuje hořlavý plyn, oxidující, korozivní pro kovy, akutně toxická, žíravá/dráždivá pro kůži, vážně poškozuje/dráždí oči, senzibilizující kůži, mutagenní, karcinogenní, toxická pro reprodukci, toxická pro specifické cílové orgány a nebezpečná pro vodní prostředí;
  • methyl methacrylate methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate (EC 201-297-1, CAS 80-62-6). Francie navrhuje k současné harmonizované klasifikaci přidat třídu nebezpečnosti senzibilizace dýchacích cest.
    Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 5. července 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce CLH konzultace na internetových stránkách ECHA, kde jsou k jednotlivým látkám uvedeny další podrobné informace.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR