Většina společností (organizací) má vlastní postupy pro zlepšování a rozvoj svých procesů BOZP, ale ty jsou většinou málo efektivní. Zaměstnanci se většinou učí jen z vlastních chyb, což zabere zpravidla hodně času a stojí hodně peněz. S rozvojem nových technologií, a to především těch na bázi informačních a komunikačních technologií dochází rychle ke změnám pracovního vybavení, nástrojů a systémů řízení. Tím pak vznikají i nová rizika v oblasti BOZP. 

Benchmarking je charakterizován jako konkurenční srovnání, které ale neukazuje na toho, kdo je lepší, ale ukazuje všem příležitosti ke zlepšování prostřednictvím tzv. „gap analýzy“ (tzn. identifikace důvodů rozdílu v porovnání s nejlepšími   a návrhu opatření k zmírnění/eliminaci těchto rozdílů). Podstatou Benchmark Visits je přirozené provedení účastníků prostředím firemních procesů zaměřené na kontinuální zlepšování procesů v různých pracovních oblastech. Tento způsob učení umožňuje lépe proniknout do systematických, technických, rozvojových a environmentální aspektů všech firemních činnosti v úspěšných organizacích. Konkurenční srovnávání (Benchmark Visits) jsou v poslední době nejefektivnější cestou k neustálému zlepšování procesů a identifikaci osvědčených postupů. Vzájemná inspirace a učení je čas rychlých změn.

Podstatou Benchmark Visits je "PŘÍJÍT A VIDĚT". Když vidíte na vlastní oči věci, které fungují, začnete jim věřit a váš přístup k řešení problému se mění, máte větší motivaci k zahájení jakékoliv změny.

Výhody Benchmark Visits:

 • pochopení souvislostí a účinnosti,
 • snížení nákladů,
 • zrychlení procesů,
 • překonání "operační slepoty",
 • učení se na místě, a to jak prezentujících, tak návštěvníků,
 • vytváření kontaktů, vazeb.

Projekt byl financován ze státního rozpočtu, resp. z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí  v souladu s Návrhem opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2021 a 2022.

Hlavním cílem projektu je zavést nový způsob pro zlepšování procesů, výměnu zkušeností, efektivního učení v oblasti BOZP.

Obsahem projektu je nastavení podmínek fungování nástroje Benchmark Visits pro chemické firmy různé velikosti a různého zaměření v oblasti zvyšování efektivity a účinnosti procesů BOZP. Nastavené podmínky budou následně ověřeny prostřednictvím pilotního projektu (min. na 3 společnostech různé velikosti a zaměření), a výsledky ověření budou následně promítnuty do korekcí nástroje. S hotovým nástrojem (návodem) budou následně formou školení a konferencíe seznámeni pracovníci cílových skupin projektu.

Partneři z chemických společností představí prostřednictvím Benchmark Visits své inspirativní řešení problematiky BOZP pro zaměstnance jiných společností, studenty, učitele a zaměstnance státní/kolektivních organizací. Setkávání se prostřednictvím této aktivity přinese, kromě jiného, i nové profesionální a osobní kontakty.

Společnost pořádající Benchmark Visits dostane od všech účastníků zpětnou vazbu ke všem prezentovaným oblastem BOZP ve formě:

 • zpracované SWOT analýzy
 • návrhů na zlepšení, vč. doporučení nových postupů/nástrojů (nejlépe příklady z praxe)
 • návrhů plánu implementace navržených zlepšení / opatření, stanovení priorit

Benchmark Visits BOZP bude zaměřen na tyto oblasti:

 • Organizace firmy: bude zahrnovat stávající organizační strukturu, strategické dokumenty, nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), kontrolních mechanismů, odpovědností a pravomocí zaměstnanců, kvalifikaci a školení, administrativní činnosti, plýtvání a rizika
 • Předpisy BOZP + popis činností: pokrytí všech relevantních oblastí/ činností, forma zpracování (srozumitelnost), dostupnost
 • Provoz (výroba, sklady, laboratoře): bezpečnost provozu a činností firmy, implementace dobré praxe, vizualizace, standardizace, manipulace s produkty a uskladnění produktů, plýtvání a rizika, stroje a zařízení
 • Životní prostředí: práce s chemikáliemi, definice bezpečných míst, likvidace chemikálií, plýtvání a rizika, odpadového hospodářství z hlediska BOZP
 • Hodnocení rizik: forma (vhodnost), rozsah (přiměřenost), relevance pro realizované činnosti, implementace do interních předpisů + přijatá opatření
 • Školení: rozsah, nástroje (osnovy/podklady), forma (srozumitelnost + efektivní realizace), periodická školení versus nové nástupy zaměstnanců, časová náročnost / potřeba versus reálné možnosti, výstupy (záznamy),
 • Nestandardní události (nehody, úrazy, skoro nehody/úrazy): forma reakce (nápravná / preventivní opatření), nástroje na evidenci (komplexnost x vhodnost x jednoduchost), přístup středního managementu, rozsah evidence (+ vyhodnocení / reakce) – hlášení i drobných odchylek / nestandardních událostí
 • Komunikace: komunikace standardů, plánů, opatření, dobré praxe, vizualizace, práce s náměty na zlepšení
 • Motivace: pravidla, nastavení, účast, systémy, sankce

Předkládaný návrh projektu představuje mj. hledání nových forem komunikace o procesech BOZP přímo na pracovišti. Domníváme se, že jen tak je možné ještě účinněji přispět k dalšímu zlepšování v této oblasti.

Tento projekt má čtyři základní cíle: 

 1. Zavedení inovativního způsobu pro neustálé zlepšování profesních dovedností v oblasti BOZP prostřednictvím BENCHMARK VISITS (metodika pro učení a vzdělávání „na místě“)
 2. Zvýšením úrovně BOZP v podnicích sdílením osvědčených postupů, dobré praxe, odstraněním provozní slepoty při identifikování možných rizik v BOZP
 3. Snížení počtu smrtelných pracovních úrazů, úrazů s pracovní neschopností, výskytu nemocí z povolání a tím i finančních ztrát z nich
 4. Šetření nákladů na hledání a realizaci preventivních opatření (sdílením již vyzkoušených a osvědčených nástrojů, příkladů dobré praxe)

Cíle č. 1 až 4 jsou plně v souladu s naplněním Priority č. 2 v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v chemickém průmyslu a na realizaci preventivních opatření v oblasti BOZP.

 • Zaměstnavatelé v chemické výrobě a distribuci (malé, střední i velké podniky (manažeři BOZP, výrobní, techničtí ředitelé, a další)
 • Učitelé z chemických odborných škol
 • Zástupci státních organizací, odborů, kolektivních orgánů
 • Studenti chemie

Aktivita č. KA1: Benchmark Visit a BOZP- zkušenosti

Základem aktivity bude studium a analýza dostupných materiálů o problematice řízení procesů BOZP a Benchmark Visits a dotazníkové šetření u společností chemického průmyslu:

 1. Benchmark Visits: O sdílení svých zkušeností z používání Benchmark Visits jako živou součástí jejich systému vzdělávání a neustálého zlepšování procesů budou požádány společnosti, které systém již roky efektivně používají (společnosti automobilového sektoru). Pokud to dovolí pandemická situace, bude součást této aktivity motivační Benchmark Visits u jedné z těchto společností. Aktivita bude určena pro celý řešitelský tým a pro vybrané zástupce chemických společností, předpokládané organizátory pilotních projektů Benchmark Visits (viz. KA3).
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Budou zkoumány a analyzovány případové studie, prognózy a různé scénáře, kam bude směřovat rozvoj BOZP v souvislosti s rozvojem nových technologií, digitalizací, informačních a komunikačních technologií. Do studia dostupných materiálů budou zahrnuty i otázky BOZP spojené s ergonometrií, s psychosomatickými a organizačními faktory.

Aktivita č. KA2: Příprava Benchmark Visits BOZP v chemickém průmyslu

Výsledky aktivity KA1 budou základem pro vypracování podrobného návodu pro používání nástroje Benchmark Visit pro zvyšování efektivity a účinnosti procesů BOZP, pro předcházení rizik vzniku pracovních úrazů. Do zpracování příručky budou zapojeni jak odborníci na Benchmark Visits, tak odborníci na problematiku BOZP z různých profesních oblastí. Součást realizačního týmu budou specialisté na BOZP ze Svazu chemického průmyslu ČR, z Odborového svazu ECHO a z výrobních chemických společností. Tím budou podchyceny veškeré zájmové skupiny z pohledu předcházení rizik vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Během této aktivity budou vybrány společnosti z chemického průmyslu, u kterých budou provedeny pilotní Benchmark Visits, budou sestaveny scénáře návštěv s ohledem na zaměření společností a na jejich velikost. Příprava bude zahrnovat jak instrukce pro společnost, která bude organizovat návštěvu, tak i pro její účastníky, dále způsoby vyhodnocení aktivity (dotazníkové šetření).

Výstupem aktivity bude návrh příručky.

Aktivita č. KA3: Realizace Benchmark Visits

Ověření zpracované příručky pro realizaci Benchmark Visits v oblasti BOZP pomocí pilotního projektu, který bude realizován u minimálně tří společností z chemického průmyslu. Tyto budou mít různé zaměření své činnosti (výroba, logistika, ...) a budou různé dle definice velikosti podniku (malé, střední, velké). Realizační tým projektu společně se zástupci hostitelské společnosti připraví Benchmark Visit pro cca 10 účastníků (zástupci firem, škol, organizací) s pomocí zpracované příručky (viz. KA2). Během Benchmark Visits prezentují zástupci hostitelské společnosti své inspirativní zkušenosti a návrhy ke zlepšení procesů BOZP, osvědčená a zavedená řešení, včetně nápravných a preventivních opatření. Součástí Benchmark Visit je i návštěva výrobních, logistických, laboratorních nebo administrativních prostor. Návštěvníci naopak přinášejí hostitelské společnosti pohled zvenku na jejich procesy BOZP a poskytují doporučení z jejich pohledu. Hostitelské společnosti a účastnící tak sdílejí nejlepší postupy v oblasti BOZP, odpovědné péče, zlepšování a inovace, informace o nových technologiích. Učí se navzájem.

Výstupem aktivity budou 3 realizované pilotní Benchmark Visits, každý pro min. 8 účastníků.

Aktivita č. KA4: Příručka Benchmark Visits BOZP v chemickém průmyslu

Pilotní projekt minimálně ve třech chemických společnostech různého zaměření   a velikosti ověří navrženou metodiku (příručku) pro provádění Benchmark Visits v oblastech BOZP (viz. klíčové aktivity KA2 a KA3). Po zapracování všech připomínek z pilotních projektů bude příručka finalizována, graficky zpracována a vytištěna. Distribuce příručky (tištěná i elektronická verze) bude v rámci členské organizace SCHP ČR a SP ČR.

Výstupem aktivity bude návod/příručka.

Aktivita č. KA5: Školení pro managery BOZP (TOP managery, pracovníky provozu, učitele chemie, studenty)

Na základě výstupů z předchozích klíčových aktivit bude připravena série školení zaměřených na managery BOZP, TOP managery chemických společností, učitele a studenty chemických škol, zástupce státní zprávy a oborových organizací s cílem motivovat je k implementaci a využívání postupů Benchmark Visits v oblasti prevence rizik a neustálého zlepšování procesů bezpečnosti práce.

Výstupem bude série 3 vzorových školení.

Aktivita č. KA6: Konference k projektu

Transfer poznatků z Benchmark Visits v kombinaci s neustálým zlepšováním procesů v oblasti BOZP získaných během celého projektu a taktéž výstupy z realizovaného projektu budou prezentovány na odborné prezenční konferenci, eventuelně online konferenci (v závislosti na pandemické situaci). Tzn. konference bude zahrnovat syntetizované odborné poznatky z dotčených oblastí procesů a vzdělávání a konkrétní a věcné poznatky z realizovaných klíčových aktivit projektu. Konference bude příležitostí ke sdílení zkušeností     a vytvoření kontaktů mezi účastníky

Výstupem z konference budou podklady k závěrečné evaulaci celého projektu.

 1. Příručka pro provádění Benchmark Visits BOZP
 2. Tři realizované Benchmark Visits BOZP v chemickém průmyslu
 3. Školení pro manažery BOZP
 4. Konference k projektu
 5. Webové stránky projektu
Konference Benchmark Visits BOZP 2022

29. 11. 2022 – 1. 1. 2999

 
Školení z nástroje Benchmark Visits BOZP

1. 11. 2022 – 1. 1. 2999 / říjen až listopad 2022

 
Příručka Benchmark Visits BOZP

1. 10. 2022 / září až říjen 2022

 
Pilotní Benchmark Visits BOZP- SPOLCHEMIE

29. 9. 2022 – 1. 1. 2999

 
Pilotní Benchmark Visits BOZP- Cayman Pharma

5. 9. 2022 – 1. 1. 2999

 
Pilotní Benchmark Visits BOZP- ORLEN Unipetrol

19. 5. 2022 – 1. 1. 2999

 
Anonymní dotazník BOZP (Google Forms)

29. 11. 2021 – 1. 1. 2999

 
Meeting projektového týmu (ZOOM)

24. 11. 2021 – 1. 1. 2999 / 10:00 - 12:00

 
Seminář Benchmark Visits BOZP (ZOOM)

8. 12. 2021 – 1. 1. 2999 / 10:00 - 15:00

 

24. 2. 2023 / DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Hodnotící zpráva projektu BV BOZP 2022
 

18. 12. 2022 / DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Hodnotící zpráva projektu BV BOZP 2021
 

17. 12. 2022 / DOKUMENTY KE STAŽENÍ / Autor: Pavel Borek

Příručka Benchmark Visits BOZP
 
Na základě výstupů z předchozích klíčových aktivit projektu byly připraveny školící materiály pro na managery BOZP, TOP managery chemických společností, učitele a studenty chemických škol, zástupce státní zprávy a oborových organizací s cílem motivovat je k implementaci a využívání postupů Benchmark Visits v oblasti prevence rizik a neustálého zlepšování procesů bezpečnosti práce. Jedná se o Příručku Benchmark Visits BOZP a čtyři série školících/inspirativních videí zaměřených na 
V průběhu října a listopadu proběhly tři série fyzických, on-line a e-learningových školení v oblastech HSE, logistiky a údržby.

18. 12. 2022 / Školení z nástroje Benchmark Visits BOZP

Obecné zásady Benchmark Visits BOZP

 

18. 12. 2022 / Školení z nástroje Benchmark Visits BOZP

Benchmark Visits BOZP v logistice

 

18. 12. 2022 / Školení z nástroje Benchmark Visits BOZP

Benchmark Visits BOZP v údržbě

 

18. 12. 2022 / Školení z nástroje Benchmark Visits BOZP

Benchmark Visits BOZP a LEAN + 5S

 

Manažer projektu:
Tomáš Kudrna
SCHP ČR

+420 734 179 303

tomas.kudrna@schpcr.cz

Specialista BOZP (SCHP ČR):
Ladislav Špaček
SCHP ČR

spaclad@sytebarvy.cz

Specialista na Benchmark Visits:
Ingrid Haburaiová
FBE

Ingrid.haburaiova@fbe.cz

Specialista BOZP (OS ECHO):
Mark Hlasný
OS ECHO

hlasny@os-echo.cz

Odborný konzultant BOZP:
Martina Kroupová
SP ČR

mkroupova@spcr.cz

Specialista BOZP (CHEM. SPOL.):
Michaele Freyová
ORLEN Unipetrol RPA
(do 30. 5. 2022)

Michaela.Freyova@unipetrol.cz

Administrace a IT podpora:

Jitka Hejduková
SP ČR

jhejdukova@spcr.cz

Alena Krejčová
SCHP ČR

alena.krejcova@schpcr.cz

Jan Kvarda
SCHP ČR

jan.kvarda@schpcr.cz

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR