2. 3. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Svaz chemického průmyslu ČR se zapojil do činnosti Národního centra kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století

Program Národní centra kompetence vyhlašovaný Technologickou agenturou ČR je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století (POLY-ENVI21), které uspělo v soutěži Technologické agentury ČR, se bude v následujících šesti letech pod vedením Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zabývat řešením problematiky polymerů a jejich dopadů na životní prostředí. 

Do projektu POLY-ENVI21 vstupují společně univerzity, průmyslové výzkumné organizace, klastrová uskupení a soukromé firmy, které navazují na přechozí úzkou spolupráci, včetně zkušeností s řešením Center kompetencí z první i druhé výzvy. Aktivity jednotlivých partnerů jsou vzájemně úzce propojeny tak, že je možno využít výzkumných kapacit univerzit, převádět jejich poznatky do větších laboratorních
a poloprovozních měřítek a po optimalizaci je transferovat do průmyslu. Poslední fáze transferu vědecko-výzkumných výsledků může probíhat kontinuálně s využitím cílených požadavků firem. Zapojení klastrových organizací do projektu navíc umožňuje širokou diseminaci vědecko-výzkumných výsledků na odbornou i laickou veřejnost.

POLY-ENVI21 řídí sedmičlenná Rada a Dozorčí výbor, ve kterém je včetně SCHP ČR zastoupeno všech 24 účastníků projektu: UTB ve Zlíně (CPS), UPOL (CATRIN) v Olomouci, UJEP (FŽP) v Ústí nad Labem, UPCE (FCHT) v Pardubicích, VŠB-TUO (IET,CEET a FS) v Ostravě, VŠCHT (UUPE a FCHI) v Praze, VUT
(FCh-UCHM a CMV) v Brně a Centrum organické chemie Plastikářský klastr, Moravskoslezský automobilový klastr, Zlínský kreativní klastr, ASIO TECH, Continental Automotive CR, Ethanol Energy, Fortemix produkce, HELLA Autotechnik Nova, INOTEX, NANOPROGRES, ORLEN UniCRE, Simple Engineering, SYNPO, TERAMED a ZODPA.

Projekt POLY-ENVI21 zahrnuje široké spektrum výzkumných úkolů, které mají předpoklad uplatnit se v dohledné době v praxi. Jedná se například o zvýšení účinnosti a automatizaci procesu třídění plastů při jejich recyklaci, nalezení nových způsobů pro efektivní získání ekonomicky cenných látek z plastového odpadu nebo vývoj nových polymerů od polyfunkčních materiálů až po speciální materiály například pro medicínu. Projekt navazuje na strategie České republiky (Strategie cirkulární Česko 2040) a EU (Green Deal, cirkulární ekonomika, surovinová nezávislost). Výzkumné aktivity jsou rozděleny do čtyř základních oblastí, kterými jsou: Pokročilé materiály, Environmentální procesní inženýrství, Spotřeba
v cirkulárním prostředí a neposlední řadě Komunikace, diseminace a kreativita. Provázanost firem
a výzkumných pracovišť cílí především na chemický, automobilový a textilní průmysl, ale také i na stavebnictví. Celkové náklady řešitelského konsorcia činí téměř 380 milionů korun, přičemž čtvrtina
z těchto nákladů bude hrazena z firemního sektoru.

Svaz chemického průmyslu ČR v rámci POLY-ENVI21 zastupují: Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel Svazu; Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA, sekretář Výboru pro oblast výzkumu, vývoje a inovací; Ing. Ivo Stanček, projektový manažer SCHP ČR. Zástupci SCHP ČR se zapojí jednak do realizace vybraných dílčích projektů. Hlavními tématy pro SCHP ČR v rámci dílčích projektů budou, chemická legislativa, pomoc při technologickém transferu, odborné chemické výzkumy nebo analýzy a diseminace.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR