5. 2. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Stanovisko SCHP ČR k návrhu použití Polymer Only metody pro hmotovou bilanci chemické recyklace (návrh FEAD, 2.2.2024)

V souladu s cíli oběhového hospodářství a snahou o maximalizaci objemu recyklovaného plastového materiálu, SCHP ČR považuje za nutné reagovat na opakované snahy omezení některých metod recyklace plastů dodatečnými legislativními omezeními, které jdou za rámec stávající legislativy.

Z pohledu zákona vymezuje pojem recyklace Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. následovně: „recyklace odpadu je způsob využití odpadu, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace odpadu zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál“. Tato definice je totožná s definicí uvedenou ve Směrnici evropského parlamentu a rady 2008/98/ES o odpadech.

Metodika výpočtu recyklovaného obsahu je jedním z nejdůležitějších prvků připravované legislativní podpory recyklace plastů v oblasti odpadového hospodářství. Její správný výběr zásadně ovlivní dostupnost chemické recyklace v dalších letech a tím i dosažení cílů v oblasti oběhového hospodářství. Bez dostatečné podpory chemické recyklace je ohroženo dosažení cílů v oblasti požadovaného podílu recyklovaného materiálu jak v oblasti obalové techniky, tak i například v oblasti automobilového průmyslu, jak je popsáno v připravované evropských nařízeních Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) a End of Life Vehicles Regulation (ELVR).

V rámci zahájených trialogů o použité metodice hmotnostní bilance pro recyklovaný materiál v rámci PPWR Komise doporučila pravidla pro hmotnostní bilance s vynětím paliv (Fuel Exempt).

Tato varianta výpočtu definuje jako recyklovaný obsah veškeré výstupy vyjma energetického využití a procesních ztrát. Požadavky na použití metodiky zohledňující pouze výstupy použité na výrobu plastů jdou za rámec platné legislativy a uměle znevýhodňují technologie chemické recyklace. Zásadní výhody využití chemické recyklace, tj. její schopnost získání výchozích monomerů i ze směsných plastových odpadů, ji řadí mezi nezastupitelné metody důsledné materiálové recyklace, které vedou k omezení spalování a skládkování a ke snižování využití fosilních zdrojů.

Při důsledném uplatňování principů hmotnostní bilance lze i při metodice vyloučení paliv a procesních ztrát jednoznačně:

  • definovat účinnost všech typů chemické recyklace a vybrat vždy tu z metod, která je z hlediska ekonomiky i požadované kvality výstupu nejvhodnější
  • na rozdíl od metod mechanické recyklace lze při navazujícím zpracování v petrochemii získat plasty opět v té nejvyšší kvalitě a bez jakýchkoliv omezení
  • využít metody chemické recyklace jako alternativní a doplňkové k recyklaci mechanické, a to pro vstupní materiál, který není jinak recyklovatelný
  • v souladu s požadavky legislativy zvýšit objem recyklovaných plastů a snížit objem fosilních zdrojů

Žádáme o pokračování zastávání stávající pozice ČR v této problematice, tj. pro účely materiálové recyklace využívat metodu hmotnostní bilance označovanou jako Fuel Exempt (vynětí paliv).

Návrh uplatnění metody Polymer Only je z pohledu budoucího rozvoje zpracování plastových odpadů nevhodným krokem, vedoucím k umělému omezení recyklačních technologií pro plasty s výrazným dopadem na celkově dosažitelný objem recyklovaných plastů.

V Praze dne 5.2.2024

 

2024_02_05_Stanovisko SCHP ČR k návrhu použití Polymer Only metody.pdf (145 kB)

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR