Diseminační projekt 

Řešitelé:

 • Ivo Stanček
 • Ivan Souček
 • Jiří Reiss

Komunikační agenda prostupuje vědecko-výzkumnými agendami projektu a zaměřuje se na analýzy, shromažďování a diseminaci výsledků směrem k odborné a laické veřejnosti:

 • průběžné sledování legislativních požadavků, legislativní plán (EU, ČR) (SCHP ČR, součinnost Plastikářský klastr) – Cefic, Plastics Europe, CEC
 • komunikace s reprezentanty státní správy (workshopy, semináře, konference)
 • pravidelné zprávy a dílčí výstupy z projektu
 • sběr a zpracování statistických údajů (odpadové hospodářství – EkoKom, vývoj na chemického průmyslu EU/ČR, statistické ročenky: ČSÚ/ Eurostat
 • tvorba a rozvoj mezioborových sítí, partneři (Cefic, EPS, SCHP ČR, SP ČR), maximalizace dopadů výstupů projektu
 • monitoring mezinárodních příležitostí a příprava členů pro zapojení členů do mezinárodních sítí a projektů.

Předmět:

 • recykláty
 • biopolymery
 • jednorázové plasty
 • mikroplasty
 • Transition Pathway (dekarbonizace, REACH, Chemical Strategy for Sustainability).

Cílová skupina:

 • členové SCHP ČR – výrobci polymerů (10)
 • členové SCHP ČR – zpracovatelé polymerů (5)
 • členové SCHP ČR – výzkumná pracoviště (10)
 • členové SCHP ČR – inženýrské kanceláře (5)
 • členové SCHP ČR – ostatní (100)
 • příjemci „Newsletter“ (tiskové zprávy, podcasty, 500 měsíčně)
 • odborná veřejnost
 • laická veřejnost
 • žáci, studenti.

Nástroje:

 • web projektu – sdílení informací
 • web SCHP ČR, LinkedIn, Newsletter
 • mediální partneři, zejména: Průmyslová ekologie, Pro Energy, Chemagazín
 • akce pro státní správu: např. Senát/ PS

Rozsah činnosti:

 • součinnost s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
 • vytváření vlastních sdělení, zpráv a informací
 • přejímání informací o jednotlivých řešitelů k jednotlivým projektům
 • poskytování služeb v transferu technologií.

V období 07/2023-01/2024 zajistil SCHP ČR všechny plánované aktivity a výstupy dílčího projektu diseminace České technologické platformy NCK21.

Přehled aktivit:

 • Videokonference o přípravě diseminačního projektu DP02 dne 13.7. 2023 on-line
 • Průběžná komunikace týmu SCHP ČR s vybranými členy SCHP ČR a předávání informací o dílčích projektech NCK21
 • Zapojení do přípravy návrhů nového loga platformy NCK21
 • Videokonference – zpráva o činnosti NCK21 dne 25.9. 2023, on-line
 • Aktualizace webových stránek SCHP ČR – aktualizace účasti SCHP ČR na dílčích projektech NCK21
 • Setkání platformy ve společnosti SAKO v Brně, účast v diskusi o stavu diseminace dílčích projektů NCK21 dne 10.10.2023
 • Prezentace vývoje projektu NCK21 a jeho dílčích projektů členům České technologické platformy Plasty na jednání dne 26.10. 2023
 • Transferové aktivity – patentová rešerše k problematice značení polymerů pro DP001N
 • Individuální komunikace s CEFIC k získání informací o související legislativě EU a obdobných projektech financovaných z evropských fondů.
 • Individuální komunikace s PlasticsEurope k získání informací o související legislativě EU a obdobných projektech financovaných z evropských fondů.

Přehled výstupů:

 • Vytvoření samostatného portálu na webu SCHP ČR o NCK21, který je postupně aktualizován informacemi o vývoji dílčích projektů
 • Vypracování zprávy s přehledem legislativních požadavků EU/ČR týkající se problematiky plastů
 • Vypracování odborné Zprávy o vývoji chemického průmyslu ČR za rok 2022 pro oblast gumárenského a plastikářského průmyslu (CZ-Nace 22) na základě statistik SCHP ČR
 • Zpracování statistické zprávy odpadového hospodářství za rok 2023 s využitím veřejně dostupných zdrojů a vlastních statistik SCHP ČR.

O9_2023.pdf (2979 kB)

Prehled_evropske_a_narodni_legislativy (CTPP-2023).pdf (425 kB)

Zprava NACE 22.pdf (1586 kB)

Systém značení polymerů pro digitalizovaný systém třídění odpadů

Cílem projektu je vytvořit systém značení polymerních materiálů umožňující automatické třídění odpadních plastů a textilií. Navržené markery nebudou rušit vizuální vjem značeného výrobku a současně budou identifikovatelné jednoduchými analytickými metodami. Bude je možné tisknout na povrch plastových výrobků nebo budou zapracovány přímo do hmoty během výroby příslušných polymerů. Navržený způsob značení bude porovnán s již existujícími metodikami. Budou provedeny ekonomické i environmentální analýzy, na jejichž základě bude posouzena celková uhlíková stopa jednotlivých metodik, ekonomické náklady, ale i stabilita systému značení v rámci recyklačního procesu. Systém markerů zajistí trvalou identifikaci syntetického podílu jako krok k řešení vlastní separace a eliminace syntetického podílu, který významně převyšuje ukončení životního cyklu textilií v odpadech.

Řešitelé:

 • Ivo Stanček
 • Jiří Reiss
 • Ivan Souček

Strategická výzkumná agenda:

 • průběžné sledování platné a připravované legislativy EU a ČR, zpracování odborných rešerší a za spolupráci s relevantními subjekty v ČR (organizace státní správy a další subjekty) a v EU (Plastics Europe, Cefic apod.)
 • komunikace a spolupráci s relevantními subjekty v ČR (organizace státní správy a další subjekty) a v EU (Plastics Europe, Cefic apod.)
 • zajišťování ochrany duševního vlastnictví, diseminaci výsledků projektu a za komunikaci s relevantními subjekty v ČR a v EU.

Předmět:

 • recykláty
 • jednorázové plasty

Cílová skupina:

 • členové SCHP ČR – výrobci polymerů (10)
 • členové SCHP ČR – zpracovatelé polymerů (5)
 • členové SCHP ČR – výzkumná pracoviště (10)
 • členové SCHP ČR – inženýrské kanceláře (5)
 • členové SCHP ČR – ostatní (100)
 • recipienti „Newsletter“ (tiskové zprávy, podcasty, 500 měsíčně)
 • odborná veřejnost
 • laická veřejnost
 • žáci, studenti.

Nástroje:

 • web projektu – sdílení informací
 • web SCHP ČR, LinkedIn, Newsletter
 • mediální partneři, zejména: Průmyslová ekologie, Pro Energy, Chemagazín
 • akce pro státní správu: např. Senát/ PS.

Rozsah činnosti:

 • součinnost s COC, NANOPROGRESS, s.z.
 • poskytování služeb v transferu technologií.

 

Shrnutí dílčího projektu (DP001N) za období 07/2023-01/2024

Cílem DP je zajistit integraci nové metodiky značení do stávajícího systému identifikace recyklátů, který využití NIR spektrometrie, VIS identifikace a adaptabilního způsobu detekce využívajícího principy umělé inteligence. DP počítá také s implementací této metodiky do závazných postupů třídění odpadů i s ohledem na současný a vznikající legislativní rámec. LCA analýza umožní srovnání různých přístupů recyklačních postupů a návrh nejvýhodnějšího z nich.

Aktuální výstupy projektu:

 • SCHP ČR zajistil mezinárodní patentovou rešerši na srovnatelné metody značení polymerů s negativním výsledkem.
 • Byly syntetizovány organické sloučeniny vykazující absorpci a fluorescenci s kvantovým výtěžkem vyšším než 50 % v oblasti vlnových délek 680 až 750 nm.
 • Pro přípravu disperzí určených k vybarvení PES textilií metodou disperzního barvení byly vytvořeny nové markery a byl vybrán jeden, který bude testován ve směsných a barvených textiliích.
 • Dva vybrané markery byly použity pro zapracování do PE a PP. Byl prověřen vliv polymerní matrice a koncentrace markerů na úroveň fluorescence. Po vyhodnocení výsledků bude systém verifikován v poloprovozním měřítku a stanoveny stability značení v celém recyklačním cyklu.
 • Dva vybrané markery byly použity pro zapracování do tiskové formulace vhodné pro tamponový tisk. Po stanovení minimální detekovatelné koncentrace markerů v tištěné vrstvě bude navržena tisková formulace pro běžné tiskové techniky používané v průmyslu a celý systém bude ověřen v celém recyklačním cyklu.
 • Byla zahájena spolupráce s výrobcem PES střiže z recyklátů, vybraný marker bude zapracován do jedné výrobní šarže a střiž bude podrobena dlouhodobému hodnocení stability v celém recyklačním cyklu.
 • Byly shromážděny podklady ke stávajícímu systému automatizovaného třídění plastů, legislativního rámce, který tento systém zaštiťuje a možností zavést vyvíjený postup recyklace i s využitím stávajících detekčních technik. V roce 2024 budou tyto informace postupně veřejně prezentovány, bude vypracována LCA analýza s cílem určit optimální postupy značení a recyklace a současně budou tyto informace sladěny s evropskými předpisy týkající se této problematiky.

Biopolymery pro agrochemické aplikace BioAGRO

Cílem projektu je vyvinout biopolymerní, v půdě plně biodegradabilní materiál optimalizovaný pro povlakování hnojiv za účelem výroby dusíkatého „slow-release“ případně „controlled-release“ hnojiva. Tyto biopolymerní povlaky budou navrženy tak, aby splňovaly legislativní požadavky dané zejména nařízením EU o hnojivých výrobcích 2019/1009 (Fertilizing Products Regulation, FPR) a aby je bylo možné vyrábět převážně z obnovitelných, a navíc odpadních surovin, nikoliv z primárního řetězce potravin či fosilních zdrojů. Měla by tak být zajištěna cirkularita řešení s pozitivním dopadem na životní prostředí, což bude doloženo LCA analýzou. Řešení má nahradit stávající varianty povlakovaných hnojiv, kde jsou využity polymery s nedostatečnou rychlostí biodegradability v půdě. Výstupem projektu budou dvě ověřené technologie – výroby bio-etyllaktátu z odpadních obnovitelných zdrojů a výroby povlakovaného dusíkatého hnojiva. Výstupní produkt bude popsán ve funkčním vzoru vlastního hnojiva s biopolymerním povlakem a se „slow-release“ efektem a bude podána přihláška užitného vzoru řešení „slow-release“ hnojiva.

Řešitelé:

 • Alena Krejčová
 • Jiří Reiss

Strategická výzkumná agenda:

 • analýzy reálné aktuální situace na trhu s tzv. „slow-release“ povlakovanými hnojivy, komunikace s potenciálními aplikačními partnery a diseminace výsledků projektu
 • sledování a soulad se stávající a připravovanou legislativu ČR a EU, monitoring trendů a strategických záměrů EU a komunikace s relevantními subjekty státní správy, průmyslu apod.

Předmět:

 • biopolymery pro agrochemické aplikace

Cílová skupina:

 • členové SCHP ČR – výrobci polymerů (10)
 • členové SCHP ČR – zpracovatelé polymerů (5)
 • členové SCHP ČR – výzkumná pracoviště (10)
 • členové SCHP ČR – inženýrské kanceláře (5)
 • členové SCHP ČR – ostatní (100)
 • recipienti „Newsletter“ (tiskové zprávy, podcasty, 500 měsíčně)
 • odborná veřejnost
 • laická veřejnost
 • žáci, studenti.

Nástroje:

 • web projektu – sdílení informací
 • web SCHP ČR, LinkedIn, Newsletter
 • mediální partneři, zejména: Průmyslová ekologie, Pro Energy, Chemagazín
 • akce pro státní správu: např. Senát/ PS.

Rozsah činnosti:

 • součinnost s VUT a ostatními řešiteli projektu
 • poskytování služeb v transferu technologií.

 

Shrnutí dílčího projektu (DP012) za období 07/2023-01/2024

 

Cílem DP je použití močoviny s řízeným uvolňováním (CRU). Potažení močovinových granulí vhodným materiálem je jednou z technik, která řízené uvolňováním umožňuje. Vývoj CRC je zelená technologie, která nejen snižuje ztráty dusíku způsobené těkáním a vyluhováním, ale také mění kinetiku uvolňování dusíku, což zajišťuje živiny pro rostliny tempem, které je více kompatibilní s jejich metabolickými potřebami. Močovinové granule potahované přírodními biopolymerními biodegradabilními materiály na bázi polyhydroxyalkanoátů (zejména na bázi PHB), které jsou v souladu s legislativou EU a akceptovatelné pro aplikaci do půdy, nahradí polymerní povlaky, které nejsou biodegradabilní v půdě, a které tak znečišťují životní prostředí mikroplasty.

 

Aktuální výstupy projektu:

 • Byl navržen koncept moderní technologie výroby z 2G surovin a izolace kyseliny mléčné z takto vzniklé zápary. Pomocí zainteresovaného průmyslového partnera Membrain budou testovány elektro dializační procesy izolace kyseliny mléčné.
 • Byla otestována a optimalizována technologie výroby etyllaktátu v laboratoři a bude nyní přenesena na poloprovozní skleněnou aparaturu.
 • Byl modifikován dosavadní laboratorní systém pro povlakování v rotačním bubnu a rozšířen o funkční systém regenerace rozpouštědla.
 • Ukázalo se, že klíčovým parametrem při výrobě hnojivových pelet z močoviny je její vlhkost, která má zásadní vliv na výsledný povrch pelet a následně tak i na kvalitu a funkčnost povlaku.
 • V rotačním bubnu se úspěšně podařilo povlakovat komerční kulovité granule LAD27 a takto připravené hnojivo splňuje z pohledu kinetiky uvolňování látek standardy slow-release. Zde se zatím vyskytuje problém s členitým povrchem povlaku.
 • Povlak se podařilo připravit i na sférických granulích DASA.
 • Byla úspěšně otestována technologie povlakování komerčních granulí LAD27 ve fluidním reaktoru. Test byl úspěšný jak z roztoku P3HB v dioxolanu, tak z roztoku P3HB v etyllaktátu. Oba procesy poskytly hladce povlakované granule, jejichž vlastnosti se budou nyní testovat.

 

Projekt je zatím řešen až na zanedbatelné odchylky dle plánu. Při řešení projektu nevznikl požadavek na zásadnější změnu projektu. Stejně tak nebyla identifikována nová rizika ani nedošlo k naplnění rizik uvedených v projektové žádosti.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR