Aktivita č. KA1: Benchmark Visit a BOZP- zkušenosti

Základem aktivity bude studium a analýza dostupných materiálů o problematice řízení procesů BOZP a Benchmark Visits a dotazníkové šetření u společností chemického průmyslu:

  1. Benchmark Visits: O sdílení svých zkušeností z používání Benchmark Visits jako živou součástí jejich systému vzdělávání a neustálého zlepšování procesů budou požádány společnosti, které systém již roky efektivně používají (společnosti automobilového sektoru). Pokud to dovolí pandemická situace, bude součást této aktivity motivační Benchmark Visits u jedné z těchto společností. Aktivita bude určena pro celý řešitelský tým a pro vybrané zástupce chemických společností, předpokládané organizátory pilotních projektů Benchmark Visits (viz. KA3).
  2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Budou zkoumány a analyzovány případové studie, prognózy a různé scénáře, kam bude směřovat rozvoj BOZP v souvislosti s rozvojem nových technologií, digitalizací, informačních a komunikačních technologií. Do studia dostupných materiálů budou zahrnuty i otázky BOZP spojené s ergonometrií, s psychosomatickými a organizačními faktory.

Aktivita č. KA2: Příprava Benchmark Visits BOZP v chemickém průmyslu

Výsledky aktivity KA1 budou základem pro vypracování podrobného návodu pro používání nástroje Benchmark Visit pro zvyšování efektivity a účinnosti procesů BOZP, pro předcházení rizik vzniku pracovních úrazů. Do zpracování příručky budou zapojeni jak odborníci na Benchmark Visits, tak odborníci na problematiku BOZP z různých profesních oblastí. Součást realizačního týmu budou specialisté na BOZP ze Svazu chemického průmyslu ČR, z Odborového svazu ECHO a z výrobních chemických společností. Tím budou podchyceny veškeré zájmové skupiny z pohledu předcházení rizik vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Během této aktivity budou vybrány společnosti z chemického průmyslu, u kterých budou provedeny pilotní Benchmark Visits, budou sestaveny scénáře návštěv s ohledem na zaměření společností a na jejich velikost. Příprava bude zahrnovat jak instrukce pro společnost, která bude organizovat návštěvu, tak i pro její účastníky, dále způsoby vyhodnocení aktivity (dotazníkové šetření).

Výstupem aktivity bude návrh příručky.

Aktivita č. KA3: Realizace Benchmark Visits

Ověření zpracované příručky pro realizaci Benchmark Visits v oblasti BOZP pomocí pilotního projektu, který bude realizován u minimálně tří společností z chemického průmyslu. Tyto budou mít různé zaměření své činnosti (výroba, logistika, ...) a budou různé dle definice velikosti podniku (malé, střední, velké). Realizační tým projektu společně se zástupci hostitelské společnosti připraví Benchmark Visit pro cca 10 účastníků (zástupci firem, škol, organizací) s pomocí zpracované příručky (viz. KA2). Během Benchmark Visits prezentují zástupci hostitelské společnosti své inspirativní zkušenosti a návrhy ke zlepšení procesů BOZP, osvědčená a zavedená řešení, včetně nápravných a preventivních opatření. Součástí Benchmark Visit je i návštěva výrobních, logistických, laboratorních nebo administrativních prostor. Návštěvníci naopak přinášejí hostitelské společnosti pohled zvenku na jejich procesy BOZP a poskytují doporučení z jejich pohledu. Hostitelské společnosti a účastnící tak sdílejí nejlepší postupy v oblasti BOZP, odpovědné péče, zlepšování a inovace, informace o nových technologiích. Učí se navzájem.

Výstupem aktivity budou 3 realizované pilotní Benchmark Visits, každý pro min. 8 účastníků.

Aktivita č. KA4: Příručka Benchmark Visits BOZP v chemickém průmyslu

Pilotní projekt minimálně ve třech chemických společnostech různého zaměření   a velikosti ověří navrženou metodiku (příručku) pro provádění Benchmark Visits v oblastech BOZP (viz. klíčové aktivity KA2 a KA3). Po zapracování všech připomínek z pilotních projektů bude příručka finalizována, graficky zpracována a vytištěna. Distribuce příručky (tištěná i elektronická verze) bude v rámci členské organizace SCHP ČR a SP ČR.

Výstupem aktivity bude návod/příručka.

Aktivita č. KA5: Školení pro managery BOZP (TOP managery, pracovníky provozu, učitele chemie, studenty)

Na základě výstupů z předchozích klíčových aktivit bude připravena série školení zaměřených na managery BOZP, TOP managery chemických společností, učitele a studenty chemických škol, zástupce státní zprávy a oborových organizací s cílem motivovat je k implementaci a využívání postupů Benchmark Visits v oblasti prevence rizik a neustálého zlepšování procesů bezpečnosti práce.

Výstupem bude série 3 vzorových školení.

Aktivita č. KA6: Konference k projektu

Transfer poznatků z Benchmark Visits v kombinaci s neustálým zlepšováním procesů v oblasti BOZP získaných během celého projektu a taktéž výstupy z realizovaného projektu budou prezentovány na odborné prezenční konferenci, eventuelně online konferenci (v závislosti na pandemické situaci). Tzn. konference bude zahrnovat syntetizované odborné poznatky z dotčených oblastí procesů a vzdělávání a konkrétní a věcné poznatky z realizovaných klíčových aktivit projektu. Konference bude příležitostí ke sdílení zkušeností     a vytvoření kontaktů mezi účastníky

Výstupem z konference budou podklady k závěrečné evaulaci celého projektu.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR