14. 11. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Každá čtvrtá látka získaná z odpadu není v souladu s nařízením REACH

Výsledky pilotního projektu fóra o prosazování ohledně látek získaných z odpadu ukazují, že 26 % zkontrolovaných látek není v souladu s nařízením REACH (zveřejněno ECHA 8. 11. 2022).

Inspektoři zkontrolovali 46 případů, aby zjistili, zda látky získané z odpadu splňují podmínky pro výjimku z registrace podle nařízení REACH. Sledovali, zda jsou stejné zpětně získané a původní zaregistrované látky a zda jsou k dispozici informace o bezpečném použití.

Inspektoři rovněž potvrdili, že v 96 % případů byly ke zpětně získaným látkám a směsím poskytnuty bezpečnostní listy (SDS). Pokud v BL chyběly informace, byla hlavním problémem nejasná identita látky. 37 % kontrolovaných případů nesplnilo požadavky nařízení CLP ohledně klasifikace, označování a balení.

Neshody zjištěné během pilotního projektu byly řešeny písemným doporučením, pokutami a správním řízením.

Tento pilotní projekt posuzoval soulad zpětně získaných materiálů s čl. 2 odst. 7 písm. d) nařízení REACH. Fórum o prosazování prověřovalo rozhraní mezi nařízením REACH a rámcovou směrnicí o odpadech. Klíčovým prvkem projektu na úrovni členských států byla spolupráce inspektorů zabývajících se nařízením REACH s inspektory v oblasti odpadového hospodářství. Projekt probíhal v 11 členských státech.

Doporučení:

  • Provozovatelé recyklačních zařízení uvádějící na trh zpětně získané látky by se měly obrátit na vnitrostátní orgány a asistenční služby (helpdesk), aby získali informace o svých látkách. Měli by si rovněž uvědomit, jak budou látky používat spotřebitelé.
  • Vnitrostátní orgány prosazující nařízení REACH a rámcovou směrnici o odpadech by měly spolupracovat a společně monitorovat situaci v oblasti recyklovaných látek uváděných na trh pro zlepšení bezpečnosti osob a životního prostředí.
  • Fórum o prosazování by se tímto tématem mělo zabývat a do budoucna zvážit jeho zařazení mezi celoevropské projekty.
  • ECHA by měla provést revizi stávajících Pokynů k odpadům a zpětně získaným látkám.
  • Byla doporučena změna čl. 2 odst. 7 písm. d) nařízení REACH, která by zmírnila nedostatky zjištěné během projektu. Evropská komise by měla pracovat na harmonizaci kritérií vymezujících, kdy odpad přestává být odpadem.

Další informace:

Zpráva o pilotním projektu ohledně znovuzískaných látek vyjmutých z registrace podle nařízení REACH [PDF] [EN]

Fórum o prosazování

 

Foto ilustrační/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR