Projekt POLY-ENVI21 navazuje ve své Strategicko-výzkumné agendě na strategie EU, České republiky a hlavně na celospolečenskou nezbytnost změny přístupu k fungování ekonomiky a souvisejícího rozvoje v oblasti vědy a výzkumu.

Strategicko-výzkumná agenda Centra korespondují požadavkům následovně:

 • Vybudováním celorepublikové stabilní a spolupracující sítě výzkumných pracovišť dojde ke vzniku kompetenčního schématu VaV, který bude klást důraz na kvalitu a efektivitu výzkumu zejména z perspektivy a s důrazem na úspěšný, smysluplný a rychlý transfer získaných poznatků; k tomuto dojde díky rozdělení kompetencí na základě specializace VaV pracovišť a jejich zaměření na vlastní klíčové dovednosti a znalosti.
 • Díky účasti podniků a klastrů/asociací podniků bude výrazně zlepšena diseminační schopnost vzniklého Centra a tím musí zákonitě dojít také ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen podniků samotných, ale i daného oboru jako takového; složení účastníků, jejich specializace (myšleno podniky) a tržní zaměření umožní dostatečně široké portfolio pro realizaci a komercionalizaci výstupů z jednotlivých dílčích úkolů a zadání.
 • Přímá vazba účastných podniků a jejich tržní postavení umožní také šíření jedinečných (přitom specifických) řešení vzniklých v průběhu projektu nejen z hlediska aktuální konkurenční pozice, ale také ve smyslu evropského vnímání výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje s přímým dopadem na průmyslové a společenské inovace.
 • Jak je uvedeno výše, tak na straně výzkumných organizací je zastoupení velmi silné co do počtu pracovišť jednotlivých univerzit; bude optimálně využito specializací a excelentnosti daných pracovišť a bude vytvořena určitá mapa a posloupnost znalostí a dovedností – jinými slovy snahou práce a způsobu fungování Centra bude také nastavení tohoto principu zaměřeného na maximální využití excelentních specifik výzkumných a vývojových pracovišť na jednotlivých VO tak, aby bylo v rámci řešení i v návaznosti a v budoucnosti možno optimálně využívat specializace jednotlivých pracovišť v kontextu požadavků nebo směrování průmyslových oborů – jde zde hlavně o rychlost a obrátku inovace, což je z pohledu současného stavu propojenosti (mnohdy nežádoucí) světové ekonomiky a průmyslu zcela zásadní; zásadní dohled na funkční a smysluplnou propojenost účastných VO má mít Rada Centra, která je personálně obsazena tak, aby při rozhodování o dílčích projektových zadáních byly zohledněny požadavky na efektivní funkcionalizaci vazeb mezi VO, aby efektivita předávky poznatků splňovala kvalitativní i časovou náročnost a aby vazba/efekt pro finální aplikaci byla co nejvíce realizovatelná a ekonomicky pro podniky výhodná.
 • Projektová agenda Centra úzce a jednoznačně navazuje na existující (v současné době aktualizovanou) Národní výzkumnou a inovační strategii (RIS3 2021-2027); a to jednak z pohledu smyslu maximálně využívat silných stránek a excelentnosti postavení výzkumných kapacit a hospodářsko-průmyslového zázemí/postavení; a jednak bude „propisovat“ do svých VaV aktivit také regionální a krajské strategie a za tímto účelem budou v průběhu řešení vznikat dílčí centra excelence pro dané oblasti, aplikace a obory.
 • Mezioborovost projektu a multi-disciplinarita je zajištěna díky složení konsorcia; projektu se budou účastnit 4 klastry/asociace:  Plastikářský klastr jako transferová báze a garant pro široké a dostatečně efektivní šíření vzniklých poznatků, Moravskoslezský automobilový klastr jako zástupce nejsilnějšího průmyslového odvětví v ČR a hlavně jako fungující mediátor mezi strategiemi oboru a výzkumnými organizacemi, klastr Nanoprogress jako asociace zaměřená na aplikovaný a smluvní výzkum pro širokou oblast použití funkcionalizovaných nano-struktur a jejich aplikací do průmyslu, biomedicíny a dalších oborů. Významnou roli bude sehrávat i Svaz chemického průmyslu ČR.
 • Cirkulární ekonomiku nelze chápat jako samostatný hospodářský obor zaměřený na daný segment nebo společenskou potřebu; jde spíše o principialitu v chápání celkového prostředí života, podnikání a zacházení se zdroji bez ohledu na velikost podniku nebo časovou jedinečnost řešení; o to větší důraz nutno v tomto „filozofickém“ prostředí a chápání nutno klást na schopnost širokého uplatnění, soulad se strategiemi EU a ČR v oblasti ochrany prostředí a zdrojů – a samozřejmě nelze dílčí projekty/zadání/cíle vytrhávat z kontextu ostatních aspektů společnosti; opět jinými slovy lze konstatovat, že projektový záměr jako celek a samozřejmě tedy také dílčí projekty budou zaměřené na komplexní (mezioborové) mechanismy a budou zohledňovat dopady výstupů v rámci jednotlivých oborů a aspektů chování ekonomiky, společnosti a systému.
 • Projekt POLY-ENVI21 akcentuje a inklinuje k požadavkům na korelaci k očekávanému chování ČR ve 21. století ve smyslu klimatických změn a globalizace hospodářství; ze záměru Centra je zřejmé, že se aktivity budou odehrávat v oblasti nových/pokročilých materiálů a nanotechnologií s akcentováním skutečnosti, že se společnost musí a bude zabývat EOL produkty takto vzniklými.
 • Vazba na hlavní strategické cíle světového hospodářství a EU politiky zejména je popsána výše a cílem Centra bude tyto mnohdy a stále obecné formulace realizovat v dílčích projektech a řešeních pro jednotlivé obory četných průmyslových oborů – automotive, petrochemická výroba a zdroje; spotřební průmysl, textilní průmysl, zdravotnictví a chemie jako taková – to vše při neustálém zohledňování skutečnosti, že „..nelze inovaci nebo nový výrobek/službu vytrhávat z kontextu jeho zdrojování, spotřeby a následného využití jako EOL řešení…“
   
Výzva č. DP Název DP Akronym Hl. řešitel Doba řešení Účastníci
NPO 001N Systém značení polymerů pro digitalizovaný systém třídění odpadů, č. TN02000051/001N Značení polymerů dr. Lubomír Kubáč od 03 2023
do 06 2026
Centrum organické chemie (COC), Plastr,
VŠCHT, Simple Engineering, Fortemix produkce, INOTEX, UTB, VUT, NANOPROGRESS, ZODPA
1. výzva 002 Diseminační projekt Diseminační prof.
Vladimír Sedlařík
od 02 2023
do 12 2025
UTB-CPS, SCHP, Plastr, NANOPROGRESS, MAK
003 Termosetická směs s absencí odpařování aditiv při následném procesu povrchové úpravy Termosety dr. Vojtěch Kupka od 02 2023
do 12 2025
UPOL-CATRIN, HELLA, VŠB-TUO, MAK
004 Odstraňování aditiv z plastů pomocí rozpouštědel  Aditives Removal prof. Juraj Kosek od 02 2023
do 12 2025
VŠCHT FCHII, INOTEX
005 Triboelektrické třídění odpadního plastového granulátu/drtě Triboelectric
Sorting
prof. Juraj Kosek od 02 2023
do 12 2025
VŠCHT FCHII, Simple Engineering, Fortemix produkce
006 Termochemické zpracování odpadních plastů pomocí pyrolýzních, katalytických a purifikačních procesů TZOP Mgr. Jan Snow od 02 2023
do 12 2025
Orlen UniCRE, VŠB-TUO, UJEP-FŽP
007 Funkční polyurethanové polymery Funkční
PUR
dr. Lubomír Kubáč od 02 2023
do 12 2025
COC, UTB-CPS, UPCE-FCHT, INOTEX, NANOPROGRESS, Plastr
009 Technologie zpracování odpadních kalů z recyklace plastů RECREC dr. Tomáš Marek od 02 2023
do 12 2024
ASIO, VUT-FCH, Fortemix produkce, VŠCHT-UUPE, ZODPA, UTB-CPS
010 Manažersko-strategický projekt Manažerský prof.
Vladimír Sedlařík
od 02 2023
do 12 2028
UTB-CPS
2. výzva 011 Nanovlákenné a polymerní materiály
s antimikrobiální ochranou
AMB dr. Lucie Ligasová  od 6 2023
do 5 2026
NANOPROGRESS, COC, VŠB-TUO-CNT, TERAMED, UPOL-CATRIN, UTB-CPS, VUT-FCH, Plastr, ASIO
012 Biopolymery pro agrochemické aplikace  BioAgro dr. Radek Přikryl od 6 2023
do 5 2026
VUT-FCH, VŠCHT-UUPE a UCHI, Ethanol Energy, SCHP, SYNPO, Plastr, COC
013 Zhodnocení polymerních materiálů frakcionační metodou  Frakcionace prof. Juraj Kosek od 6 2023
do 5 2026
VŠCHT-FCHII, Inotex,
Simple Engineering, 
014 Inovativní preparáty a intenzifikační procesy pro zlepšení biodegradovatelnosti biodegradovatel. plastů BioBiod doc. Josef Trögl od 7 2023
do 6 2026
UJEP-FŽP,
TERAMED
015 Využití biopolymerních surovinových zdrojů 2. generace pro produkty s přidanou hodnotou 2GVALUE dr. Tomáš Šopík od 6 2023
do 5 2026
UTB-CPS, Ethanol Energy, SYNPO

 

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR