11. 11. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Aktualizované stanovisko Svazu chemického průmyslu České republiky ke Sdělení Komise Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek (dále jen „Strategie“) bylo zveřejněno dne 14.10.2020 a 2.11. byl doručen návrh rámcové pozice ČR. Ve Strategii se zdůrazňuje zásadní role chemických látek jako komponent nízkouhlíkových technologií, materiálů a výrobků s nulovým znečištěním. V této souvislosti se uvádí, že vyšší investice a vyšší inovační kapacita chemického průmyslu, pokud jde o poskytování bezpečných a udržitelných chemických látek, budou mít zásadní význam pro nabídku nových řešení a podporu zelené a digitální transformace hospodářství a společnosti. Komise podpoří prostřednictvím svých finančních nástrojů a výzkumných a inovačních programů výzkum a vývoj pokročilých materiálů pro aplikace v odvětvích energetiky, stavebnictví, mobility, zdravotnictví, zemědělství a elektroniky s cílem uskutečnit zelenou a digitální transformaci a rovněž výzkum, vývoj a zavádění nízkouhlíkových chemických a materiálových výrobních procesů se slabým dopadem na životní prostředí.

1. Komise uvádí, že nové chemické látky a materiály musí být ze své podstaty bezpečné a udržitelné, od výroby až po konec životnosti, přičemž musí být zavedeny nové výrobní postupy a technologie, které umožní přechod chemického průmyslu k neutralitě z hlediska klimatu. Je nutné upozornit na skutečnost, že „bezpečné produkty“ nelze mnohdy získat jinak než přes „nebezpečné meziprodukty“ (pochopitelně při zajištění všech nezbytných pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí).

2. Komise určí strategické závislosti a navrhne opatření ke snížení těchto závislostí, určí strategické hodnotové řetězce, zejména pro technologie a aplikace relevantní pro zelenou a digitální transformaci, v nichž jsou chemické látky zásadního významu důležitými komponentami, a podpoří odolnost EU v oblasti dodávek a udržitelnost chemických látek používaných v aplikacích zásadních pro společnost prostřednictvím mechanismů financování a investičních mechanismů EU. Podporujeme, aby těmto produktům byla věnována zvláštní pozornost. Podporujeme určení strategických závislostí a návrhy opatření ke snížení těchto závislostí, určení strategických hodnotových řetězců, zejména pro technologie a aplikace relevantní pro zelenou a digitální transformaci.

3. Dalším zásadním tématem Strategie je ochrana zdraví a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami a s ní spojené návrhy dalších regulací. Komise přitom uvádí, že EU již má jeden z nejkomplexnějších a nejvíce ochranitelských regulačních rámců pro chemické látky, který je podporován nejpokročilejší znalostní základnou na světě. Přesto Strategie obsahuje rozsáhlý výčet navrhovaných změn právních předpisů EU v oblasti chemických látek. Jedná se o konkrétní návrhy s konkrétními termíny předložení, které budou znamenat významné změny základních předpisů v oblasti managementu chemických látek, kterými jsou nařízení REACH a CLP, a dalších předpisů. Konkrétně se jedná např. o regulaci endokrinních disruptorů, návrhy změn hodnocení rizik látek, změny omezování a povolování látek, nové kategorie SVHC látek, rozšíření informačních požadavků pro nízkoobjemové látky, řešení působení směsí látek, zavedení nových tříd a kategorií nebezpečnosti do nařízení CLP, regulace látek PFAS a další. V oblasti regulace chemických látek podporujeme, aby EU zajistila plné prosazování pravidel týkajících se chemických látek na svém území i na svých hranicích. Požadujeme prosazování velmi propracované zásady evropské regulace chemického průmyslu i mimo hranice EU, protože pouze globální změny v této oblasti mohou přinést skutečný účinek. Zpřísňování regulace pouze v Evropě může paradoxně vést ke zvýšení globálního zatížení planety a lidstva, vzhledem k tlaku na vymísťování chemických výrob z EU. Podporujeme zjednodušení a konsolidaci právního rámce EU v oblasti chemických látek a pravidlo „jedna látka - jedno posouzení“ a transparentnost při stanovování priorit opatření pro nakládání s chemickými látkami a tím zlepšení předvídatelnosti dlouhodobých investic v Evropě. Upozorňujeme, že nové návrhy regulace chemických látek v EU však budou znamenat po jejich přijetí další významné nepřiměřené zatížení chemického průmyslu v situaci, kdy je potřeba posílit strategickou roli chemického průmyslu jako poskytovatele zelených inovativních řešení pro naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu a kdy zbytek světa doposud nezavedl takovou rozsáhlou regulaci chemických látek, jako má EU. Další rozsáhlá regulace chemických látek sníží předvídatelnost právního prostředí v EU a tím i zájem investorů investovat do nových klíčových technologií a materiálů k realizaci cílů Evropské zelené dohody. Odmítáme zásadní změny nařízení REACH a CLP. Změny by se měly omezit na ty případy, které byly v minulých letech identifikovány při přezkumu nařízení REACH a dalších předpisů. U všech těchto návrhů se musí postupovat podle zásad „Better regulation“, kdy dojde ke zohlednění stanovisek zainteresovaných stran a bude zhodnocen dopad navrhované regulace na průmyslové odvětví a jeho globální konkurenceschopnost.

4. Vítáme, že Komise podpoří prostřednictvím svých finančních nástrojů a výzkumných a inovačních programů výzkum a vývoj pokročilých materiálů a nízkouhlíkových chemických a materiálových výrobních procesů a jejich zavádění. Vyšší investice a vyšší inovační kapacita chemického průmyslu pro poskytování bezpečných a udržitelných chemických látek a nových výrobních postupů a technologie jsou zásadní pro zelenou a digitální transformaci a plnění cílů Zelené dohody pro Evropu.

5. Celá Strategie obsahuje velké množství návrhů, přičemž není zřejmé, jak spolu jednotlivé návrhy souvisejí, jak přispějí k dosažení k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a jak budou implementovány. Strategie nebere v úvahu související geopolitický kontext, jako je např. brexit. Důležité je rovněž definování mnoha nových pojmů, jako jsou „ze své podstaty bezpečné a udržitelné chemické látky, aplikace zásadní pro společnost, strategické hodnotové řetězce a další. Proto požadujeme jasnou definici pojmů a podporujeme zpracování důsledných analýz (dopadových studií) k jednotlivým návrhům a jejich provázání jako celku.

6. Zdůrazňujeme význam jednání Komise u kulatého stolu na vysoké úrovni se zástupci průmyslu, včetně MSP, vědy a občanské společnosti, s cílem dosáhnout cílů strategie v dialogu s dotčenými zúčastněnými stranami. Jednání u kulatého stolu by se měla zaměřit zejména na to, jak zúčelnit a zefektivnit působení právních předpisů týkajících se chemických látek a jak podpořit rozvoj a zavádění inovativních bezpečných a udržitelných chemických látek a technologií napříč odvětvími.

V Praze 3.11.2020

 

Stanovisko SCHP ČR_CSS_201103.pdf (281 kB)

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR