2020

2020

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.

Rodák a doposud věrný obyvatel severočeských Teplic, kde se v roce 1954 narodil do rodiny chemika-skláře-výzkumníka, ing. Jiřího Lederera, CSc. Tato okolnost ho přivedla k chemii a výzkumu, ovšem v poněkud odlišném směru – do oblasti chemického zpracování ropy a petrochemii. K tomu nejprve s vyznamenáním vystudoval gymnázium v Teplicích a poté s červeným diplomem i VŠCHT, kde pokračoval na katedře ropy a petrochemie ve vědecké aspirantuře. Tu ukončil v roce 1982 disertační prací s názvem “Studium ovlivňování výtěžků produktů pyrolýzy změnou složení vstupní suroviny”. I tato jeho práce ho přivedla do blízkosti v té době nově dobudované ethylenové jednotky do Litvínova. Problematice výzkumu pyrolýzy, optimalizaci procesů při zpracování jejich produktů a intenzifikaci rozhraní mezi rafinérií a petrochemickým komplexem je pak věrný celý svůj profesní život. Od výzkumníka juniora až po vedoucí a ředitelské pozice v rámci pracovišť ropného a petrochemického výzkumu. Tato jeho kompetence pak byla plně využita při budování dnešního výzkumného a vzdělávacího centra ORLEN UniCRE, kde působil až do svého penzijního věku v pozici vědeckého ředitele. Nepřekvapuje, že jeho druhou celoživotní cestou je působení v roli učitele a propagátora petrochemie a průmyslové chemie jako celku. V roce 1996 byl habilitován (jako ojedinělý případ externího pracovníka z průmyslu) na VŠCHT pro obor Chemické a energetické zpracování paliv a jako docent vyučuje tento obor v různých formách na VŠCHT a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem. Je dlouhodobým předsedou České společnosti průmyslové chemie a „duší“ mezinárodních konferencí ICCT, býval členem různých univerzitních vědeckých rad a týmů pro řízení výzkumu. Je aktivní publikačně a též autorem a spoluautorem velké řady dalších výstupů a výsledků – patentů a užitných vzorů. Nahlédnutím do databáze RIV nalezneme 151 záznamů s jeho autorskou stopou. V současné době, s titulem emeritní vědecký pracovník, pomáhá dále v rámci UniCRE mladým kolegům na jejich vědecké a výzkumné dráze.

 

Ing. Miroslava Katzerová

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, se specializací Anorganická technologie. Následně nastoupila do Synthesie v Pardubicích, kde pracovala jako pracovník zahraničního oddělení, výzkumný pracovník a technolog. Její dosavadní kariéra je od roku 1991 spojena se SPŠCH Pardubice, kde byla od r. 2000 do r. 2012 ředitelkou školy. Následně se od r. 2012 věnuje jako Project managerka v řízení projektů zahraniční spolupráce zejména v oblasti chemie v rámci programu Erasmus+.

 

prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.

Vysokoškolské vzdělání získal na ČVUT v Praze, strojní fakultě v oboru chemické stroje a zařízení.  Své znalosti prohloubil v U.S.A, kde v letech 1975-76 pracoval jako Postdoctoral Research Associate na Lehigh University, Bethlehem, Pa. V roce 1985 získal titul Doktora technických věd,-DrSc. Na ČVUT, fakultě strojní působil ve funkci docenta 1976-86 a profesora 1986 až dosud., V letech 1981-90 zastával funkce vedoucího katedry a proděkana pro vědu a výzkum 1985-1990. V letech 1990-91 pracoval v U.S.A jako Visiting Professor na Rensselaer Polytechnic Institute,Troy, NY. Od roku 1981 je znalcem ustanoveným Ministerstvem spravedlnosti. Vedl týmy 5 až 90 pracovníků, řešil nebo vedl cca 251 výzkumných úkolů či technických projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními společnostmi. Je cca 387x citován dle Web of Science. Bohatá je jeho konsultační činnost pro chemické podniky-např. podniky dnešní skupiny Orlen Unipetrol (CHZ Litvínov, Kaučuk Kralupy), Casale Project a v posledních deseti letech hlavně LZ Draslovka Kolín. Byl ředitelem firmy Process Cosultancy, s.r.o. Je spolunositelem Ceny Antonína Zápotockého za technologii a zařízení pro bitumentaci a cementaci radioaktivních odpadů a nedávno byl oceněn Svazem chemického průmyslu České republiky pro přínosy tomto oboru. Byl členem dozorčí rady Chemoprojektu Praha. Devatenáct let zastával funkci předsedy "Mixing Party of Mixing, European federation of Chemical Engineering".

 

Ing. Jaromír Lubojacký, MBA

Vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou v Ostravě a organickou technologii na VŠCHT v Pardubicích. Nastoupil do Moravských chemických závodů v Ostravě, dnes BorsodChem MCHZ Ostrava, kde prošel řadou funkcí (vrchní mistr-technolog, vedoucí cechu, technický ředitel, tiskový mluvčí, ředitel odboru výzkumu a vývoje, vedoucí odboru strategie a rozvoje). Jeho odborná činnost byla zaměřená zejména na výzkum, vývoj a inovace technologií (anilín, amíny, kyselina dusičná, nitrobenzen, spalovna nebezpečných odpadů) a metodiku zpracování a tvorby podnikových strategií. S kolektivem spolupracovníků MCHZ a VŠCHT Praha se podílel na výzkumu, vývoji a provozním ověření původního československého procesu velkokapacitní výroby anilinu a realizaci prodeje licence na výrobu anilinu japonské firmě TOSOH. Touto technologií je nyní vyráběno cca 10% celosvětové produkce anilinu. Je spoluautorem řady výzkumných zpráv, patentů, přednášek na sympoziích a kongresech a publikace o historii MCHZ.

Po odchodu do důchodu v roce 2010 působí dodnes jako konzultant v oblasti a zastává funkci místopředsedy ČSPCH.

 

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR