2017

2017

Ing. Petr Hojer, CSc.

Petr Hojer se vyučil lučebníkem v podniku Spolana Neratovice, kde do roku 1968 pracoval jako dělník. V letech 1965–1972 vystudoval při zaměstnání Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. V období let 1968–1976 se v tomto podniku vypracoval postupně na staršího technologa, vedoucího výroby podniku a vedoucího cechu. Mezi roky 1976–1980 zastával funkci ředitele výroby generálního ředitelství podniku Chemopetrol Praha. V roce 1980 se stal pověřeným ředitelem litvínovské chemičky. Krátce po sametové revoluci byl ministr průmyslu ČR. Později pracoval ve vedoucích pozicích Synthesie Pardubice a Korama Kolín.

 

prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., dr. h. c.

V roce 1966 vystudoval Fakultu organické technologie VŠCHT v Praze, obor Organická technologie. V roce 1972 ve stejném oboru obhájil kandidátskou disertační práci. V roce 1984 a 1990 se habilitoval na VŠCHT v Praze, v roce 1987 získal na základě disertační práce „Návrh a řízení reaktoru se zkrápěnou vrstvou katalyzátoru“ titul DrSc., v roce 1996 byl pak jmenován profesorem v oboru Organická technologie. Na VŠCHT Praha působil v letech 1985–1989 na pozici proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční styky Fakulty chemické technologie, následně v období 1990–1991 pak zastával funkci děkana této fakulty. Na této fakultě postupně přednášel předměty „Technologické algoritmy“, „Speciální separační procesy“, „Vícefázové reaktory“ a „Farmaceutické inženýrství“. V letech 1993–2007 přednášel také předmět „Katalýza průmyslových organických syntéz“ na Univerzitě Pardubice. Od roku 2004 působí v Ústavu chemických procesů AV ČR v Oddělení separačních procesů, v období 2004 až 2012 byl ředitelem tohoto ústavu. V renomovaných mezinárodních časopisech publikoval cca 150 původních vědeckých prací především v oblasti chemického reaktorového inženýrství, heterogenní katalýzy, organické technologie a petrochemie. Je spoluautorem 28 patentů a jeho práce byly citovány více jak 300x (podle SCI). V současné době je členem vědeckých rad FCHT VŠCHT, FTOP VŠCHT, FCHI VŠCHT a FAI Univerzity T. Bati Zlín. Je členem redakčních rad odborných časopisů Chemické listy, Chemical Papers, Hemijska industrija, Chemical Industry, Chemical Engineering and Technology Quarterly. Za svoji odbornou činnost obdržel Medaili Ferdinanda Schulze FTOP VŠCHT, Pamětní medaili Slovenské společnosti chemické a Pamětní medaili rektora Univerzity Pardubice. Prof. Hanika dlouhodobě spolupracuje s průmyslovou sférou v ČR (především: petrochemie - UNIPETROL, a.s., VÚANCH, a.s., technologie lékových forem - ZENTIVA, a.s.). S řadou zahraničních institucí a firem spolupracoval na výzkumu řízení reaktorů se zkrápěnou vrstvou katalyzátoru (DSM Research Geleen, CNRS Nancy, CPERI Thessaloniki, University Halle-Wittenberg, TU Dresden, GHM Dortmund, Politecnico di Torino, Suzer ChemTech Winterthur, Akzo Nobel, Solvay Brussels, University of Waterloo,Bio/Chemtek CSIR Modderfontein, Institut Kataliza RAV Novosibirsk).

 

Ing. Pavel Brůžek, CSc.

Vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou v Brně, titul inženýra chemie získal na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze na fakultě organické technologie a kandidátem ekonomických věd se stal na fakultě chemicko - inženýrské. V letech 1961-1964 působil v Moravských chemických závodech Ostrava jako dělník a technolog provozu. Následně v letech  1964-1990 pracoval ve společnosti Lachema postupně jako technolog výroby, vedoucí výroby, náměstek a ředitel podniku, generální ředitel. Po revoluci v letech 1990-1993 byl náměstkem na Ministerstvu průmyslu. V Syntezia a.s, Aliachem Praha na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva byl v letech 1998 - 2001. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva  1996-1998, 2001-2016,  členem představenstva je od roku 2017 dosud. Zároveň je od roku 2013 předsedou dozorčí rady Draslovka a.s. holding Praha.

 

 

Ing. Bořivoj Frýbert je absolventem vysoké školy chemicko-technologické, obor Proces řízení a ekonomika chemických výrob. Absolvoval postgraduální studia organické kinetiky a katalýzy chemických reaktorů, řízení a ekonomiky. Prošel všechny stupně řízení na manažerských postech provozu na úrovni závodu, středního i velkého podniku ve výrobních i technických manažerských funkcí včetně vrcholových. Členem představenstva je od roku 2002.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR