27. 9. 2017 / ODBORNÉ STATĚ, ČLÁNKY / Autor: Svaz průmyslub a dopravy ČR

Informace pro radu členů SP ČR

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU:

Obchodní dohoda se Singapurem – důležitý precedens /důležitá aktualizace, další dopady/Evropský soudní dvůr rozhodl, že dohoda EU-Singapur bude smíšenou dohodou (vyžadujících souhlas národních parlamentů), z čehož se stává důležitý precedent pro další dohody, neboť mají velmi podobný obsah. Výlučná část takové dohody může být prováděna předběžně (tak jako nyní CETA), smíšená nikoli a vyžaduje ratifikaci ve všech členských státech. Smíšená podstata byla soudem shledána v oblasti portfoliových investic a řešení sporů „investor – stát“, (ISDS, případně tzv. Investiční soud). Bez těchto částí by „singapurská dohoda“ mohla být postavena jako výlučná. Tento výklad ukazuje cestu k rozdělení dohod na dvě, kdy jedna bude výlučná – ratifikovaná přímo EU a dále plně prováděná, bez předběžného provádění a možných výkladových sporů. Druhá pak by byla výlučná a podléhala by ratifikaci národních parlamentů. Tím ovšem vyvstávají složité otázky jak takové dohody vůči jedné zemi vzájemně provazovat, jako volit vyjednávací taktiku atd. Takto rozdělená dohoda by i tak měla tvořit funkční celek a není mnohdy žádoucí, aby jedna vznikla, neboť ji chce jeden z partnerů a druhá naopak ne apod. Na toto téma se ke konci tohoto roku očekává intenzivní debata, do které se Svaz v případě potřeby zapojí. Zatím se jedná o teoretickou (ale reálnou) právní konstrukci.

 

JAPONSKO

V návaznosti na informace předložené na minulém představenstvu (30. května 2017) k této problematice uvádíme průběžnou aktualizaci: EU pokračuje ve své snaze uzavírat moderní komplexní obchodní dohody s partnery po celém světě. Dohoda CETA s Kanadou je již ve fázi ratifikace národními parlamenty. Další významnou FTA je smlouva s Japonskem. Významným posunem je politická dohoda ze 6.7. 2017, ačkoli to není konec jednání a neznamená to automaticky úspěšné uzavření dohody, jde o důležitý projev společné politické vůle. Hlavními ofenzivní zájmy na straně EU (ČR) jsou netarifní překážky v automobilovém průmyslu, překážky pro výrobce železničních vozidel, (odstranění neprůhledné bezpečnostní doložky pro železnice se povedlo prosadit) a získání přístupu na zemědělský trh. V oblasti automobilového průmyslu jsou také zájmy defenzivní, kde se povedlo dojednat nejdelší možné přechodné období na odstranění cel (7 let). Během této doby by se mělo podařit odbourat netarifní bariéry a trh připravit na zrušení cel. Další technická jednání budou pokračovat na podzim.

 

KANADA

Pro využití preferenčního zacházení v rámci CETA je nutné se zaregistrovat. Datum zahájení prozatímního provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) je 21. září 2017. Prozatímního provádění se vztahuje na většinu oblastí dohodnutých v rámci CETA. Od tohoto data bude prováděna v celém rozsahu s výjimkou ustanovení jmenovaných v rozhodnutí Rady o prozatímním provádění. Znamená to, že tímto datem bude např. odstraněno 98 % cel na výrobky a u dalších položek začnou běžet příslušná přechodná období. Uvolní se také přístup na trh služeb, pravidla pro mobilitu či přístup na trh veřejných zakázek. K její plné implementaci je zapotřebí ratifikace dohody ze strany národních parlamentů členských států EU a Kanady.

Výhod plynoucích z této dohody tak mohou naši exportéři využívat již od uvedeného zářijového termínu. Nicméně k tomu, aby mohli evropští exportéři využít preferenčního zacházení, je nutné se registrovat v systému registrovaných exportéru (REX). Registrace je možná online nebo u místně příslušného celního úřadu. Více informací a potřebné odkazy jsou k dispozici na webu Svazu v sekci Aktivity/Mezinárodní obchod.

 

VIETNAM

Obchodní dohoda EU-Vietnam je ve fázi právního čištění textu a vytváření oficiálních překladů. Poté bude následovat podpis a přistoupí se k ratifikaci národními parlamenty členských států EU (pokud dohoda zůstane v režimu dohody smíšené – viz. „Singapur“). Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zadalo studii dopadů dohody s Vietnamem a Singapurem, která by měla být hotova během října 2017. Vývoj budeme dále sledovat.

 

ŠETŘENÍ NA TÉMA ÚSPĚŠNOSTI REALIZACE FIREMNÍCH STRATEGIÍ

Svaz ve spolupráci s VŠE v Praze podporuje šetření na téma úspěšnosti realizace firemních strategií. Cílem je zjistit, jaké jsou hlavní bariéry byznysu při realizaci strategie. Výsledky budou využity pro výzkumné a pedagogické aktivity a poslouží také k mezinárodnímu srovnání. Základem pro zvýšení úspěšnosti realizace strategie je hlubší poznání bariér (překážek, problémů) realizace, které negativně ovlivňují její úspěšnost. Respondenti, kteří vyplní dotazník, získají zpracované výsledky tohoto šetření, a dále slevu ve výši 25 % na publikaci nakladatelství Grada „Jak úspěšně realizovat strategii“. Dále mohou respondenti získat i výsledky celosvětových šetření bariér realizace strategie, realizačních aktivit a faktorů úspěšnosti realizace strategie. Dotazník je umístěn na: http://www.click4survey.cz/s/15248/291f9cf, a čas, nezbytný pro jeho vyplnění, nepřesáhne 20 minut.

 

INFORMACE Z OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (VaVaI)

Probíhá příprava studie ÚPV o dopadech evropského patentu s jednotným účinkem a Dohody o Jednotném patentovém soudu na Českou republiku, kterou Svaz považoval za důležitou pro rozhodování o ratifikaci systému. Mezi respondenty analýzy patřil rovněž Svaz, další zastřešující organizace a vybrané firmy. Svaz stále zachovává stanovisko, že v systému jednotného patentu vidí rizika, ale také příležitosti. V dotazníku bylo mezi pozitiva uvedeno snížení administrativy a nákladů při patentování ve více zemích. Mezi hlavní negativa však byly určeny vysoké poplatky za soudní spory u Jednotného soudu, zvýšení počtu cizích patentů v ČR, nedostatečné povědomí o patentové problematice v ČR a další. Výsledky studie mají být zveřejněny v září či říjnu tohoto roku.

 

INFORMACE Z OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY

Odpady

Proběhla interní diskuse jednání k problematice finální recyklace a bodu pro měření recyklace (pohled na Waste Framework Directive). Pozice ČR a některých států je ale negativní vůči návrhu EK, Envi Com a EP a ČR prosazuje, aby bod měření byl definován na výstupu z třídící linky, což ale ve skutečnosti nemusí znamenat, že skutečně dojde k recyklaci. Většina reakcí se sice přiklonila spíše k variantě měření na vstupu do recyklačního zařízení, které je v souladu s prosazovanými principy oběhového hospodářství, nicméně někteří členové vyjádřili nesouhlas s tímto přístupem s ohledem na nejistoty, obtížnost měření při vývozu recyklátu, administrativní náklady.

Ochrana ovzduší

Svaz uplatnil připomínky k novelizovanému návrhu vyhlášky č. 415/2012 o přípustné úrovni znečištění ovzduší. Svaz si je vědom významu a potřeby ochrany ovzduší, průmysl již investoval a nadále investuje miliardy korun a je legislativně nucen k plnění stále přísnějších emisních limitů. Návrh vyhlášky ale v řadě bodů není plně v souladu s evropskými předpisy, některá navrhovaná ustanovení přinášejí výkladové nejistoty a některé navrhované změny by mohly znamenat dodatečnou administrativní zátěž pro podniky, zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy objektivně a technicky zdůvodněny zaváděné požadavky. Za velmi problematický považujeme například návrh na rozšíření způsobu stanovení emisních limitů pro pachové látky nebo stanovení rozdílných emisních limitů než v příslušných BAT/BREF dokumentech. Cílem řady připomínek Svazu je zejména odstranění nejasností pro podnikatelské subjekty, kterých se vyhláška týká. Na následném vypořádání připomínek i díky konstruktivnímu přístupu ministerstva a Svazu lze považovat za úspěch, že MŽP akceptovalo či došlo k vysvětlení většiny z 20 připomínek Svazu, když se např. podařilo pro průmysl uspokojivě upravit způsob stanovení emisních limitů pro pachové látky a pozměnit navrhovanou lhůtu nutnou k uplynutí mezi dvěma po sobě jdoucími jednorázovými měřeními v daném kalendářním roce na 4 měsíce. Po několika jednáních se podařilo vyřešit i otázku limitů, která je problematická zejména pro chemický či cementářský průmysl, kde jsme požadovali odstranění povinnosti plnit emisní limit na úrovni půlhodin pro stacionární zdroje, pro něž byly vydány závěry o nejlepších dostupných technikách. Pro průmysl je nepřijatelné, aby podniky, které sledují a vykazují dle závěrů BAT denní hodnoty, musely ještě nad rámec evropské legislativy vykazovat rovněž 30minutové limity nastavené národní legislativou (vyhláškou). Po dlouhé diskusi se zástupci MŽP podařilo dosáhnout kompromisu. Jedná se o významný dílčí úspěch, který zamezil negativním dopadům na řadu firem plynoucím z původního návrhu MŽP. V současné době je připravováno odeslání vyhlášky na projednání na Legislativní radě vlády (LRV). Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že LRV stihne projednat vyhlášku ještě do letošních voleb do PS PČR.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR